Apply to the Court

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Information in Finnish

Responsive Image

Miten pätevä valitus tehdään?


Mikäli päätätte tehdä valituksen tuomioistuimelle, Teidän tulee huolehtia siitä, että valitus täyttää sääntö 47:ssä mainitut tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevat vaatimukset.

Ellette toimita säännön 47 1 ja 2 kohdan mukaisia tietoja ja asiakirjoja, valituksenne voidaan jättää käsittelemättä. Siitä johtuen on ehdottoman tärkeää, että valituslomakkeen kaikki sarakkeet on täytetty.

 Sääntö 47 

 Oikeusprosessin käynnistäminen (englanninkielinen versio)

Tuomioistuin voi alkaa käsitellä vain asioita, joiden osalta täydellinen asiakirja-aineisto on toimitettu. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että asia päätettäisiin ottaa tutkittavaksi.

Tietosuoja (vain englanniksi)

Responsive Image

Valituksen jättäminen


Valituslomake tulee ladata internetistä, täyttää ja lähettää postitse tuomioistuimelle yhdessä kaikkien tarvittavien asiakirjojen kanssa. Mitään muuta lomaketta ei hyväksytä.

Lisätietoa valituslomakkeen virheettömästä täyttämisestä on saatavilla alla olevista oppaista.

Responsive Image


Responsive Image

Miten valituslomake ladataan internetistä


Valituslomake

Valituslomakkeen virheettömään täyttämiseen tarvitaan vähintään Adobe Reader 9 -ohjelma. Lomake toimii ainoastaan Windows ja Mac OS X-käyttöjärjestelmillä. Teidän tulee varmistaa, että tietokoneellenne on asennettu Adobe Reader (ladattavissa osoitteessa www.adobe.com).

1. Tallentakaa kopio lomakkeesta

 • Napsauttakaa yläreunan linkkiä tai symbolia hiiren kakkospainikkeella
 • Valitkaa joko ”tallenna kohde nimellä” tai ”tallenna linkki nimellä”
 • Tallentakaa lomake tietokoneellenne haluamaanne kohtaan

2. Täyttäkää lomake

 • Avatkaa tallentamanne lomakkeen kopio Adobe Reader -ohjelman avulla
 • Täyttäkää lomake ja tallentakaa se
 • Täytettyänne lomakkeen Teidän tulee tulostaa se, allekirjoittaa se ja postittaa se tuomioistuimelle

Responsive Image

Ryhmävalitukset


Kun kyseessä on useampi kuin 10 valittajaa, asiamiehen tulee valituslomakkeen ja asiakirjojen lisäksi toimittaa taulukko valittajien yksilöintitiedoista.

 Lisäys koskien ryhmävalituksia ja monilukuisia valittajia

Responsive Image

Miten ladata valtakirjalomake internetistä


Valtakirjalomake

Valituslomakkeen virheettömään täyttämiseen tarvitaan vähintään Adobe Reader 9 -ohjelma. Lomake toimii ainoastaan Windows ja Mac OS X-käyttöjärjestelmillä. Teidän tulee varmistaa, että tietokoneellenne on asennettu Adobe Reader (ladattavissa osoitteessa www.adobe.com).

1. Tallentakaa kopio lomakkeesta

 • Napsauttakaa yläreunan linkkiä tai symbolia hiiren kakkospainikkeella
 • Valitkaa joko ”tallenna kohde nimellä” tai ”tallenna linkki nimellä”
 • Tallentakaa lomake tietokoneellenne haluamaanne kohtaan

2. Täyttäkää lomake

 • Avatkaa tallentamanne lomakkeen kopio Adobe Reader -ohjelman avulla
 • Täyttäkää lomake ja tallentakaa se
 • Täytettyänne lomakkeen Teidän tulee tulostaa se, allekirjoittaa se ja postittaa se tuomioistuimelle
Responsive Image

Miten valituslomake täytetään


Tuomioistuin ei käsittele puutteellisia valituksia. Tästä johtuen on ehdottoman tärkeää, että valituslomakkeen kaikki sarakkeet on huolellisesti täytetty.

 Valituslomakkeen täyttöohjeet

Responsive Image

Valituksen toimittaminen


Valituslomake tulee lähettää postitse osoitteeseen:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Huomioikaa, että valituksen lähettäminen faksilla ei enää keskeytä neljän kuukauden määräaikaa.

Yksinkertaistettu kaavio valituksen etenemisestä eri oikeudellisissa kokoonpanoissa

Menettelyn eri vaiheet tuomioistuimessa


Tämä kaavio kuvaa valituksen etenemisen eri oikeudellisissa kokoonpanoissa.

 Yksinkertaistettu kaavio valituksen etenemisestä eri oikeudellisissa kokoonpanoissa

Tapauksesta riippuen, valitukset käsitellään jossakin tuomioistuimen seuraavista oikeudellisista kokoonpanoista:

 • yhden tuomarin kokoonpano
 • komitea
 • tai jaosto

 Valituksen eteneminen

 Valitukseni tuomioistuimelle (englanninkielinen versio)

Responsive Image

Menettely kommunikoinnin jälkeen


Kommunikointi tarkoittaa valituksen saattamista hallituksen tietoon.

Menettely voidaan sen jälkeen jakaa kahteen peräkkäiseen vaiheeseen. Sovintomenettelyn aikana osapuolia pyydetään 12 viikon määräajassa tutkimaan, onko sovinto asiassa mahdollinen. Elleivät osapuolet pääse sovintoon, menettely siirtyy pääkäsittelyvaiheeseen. Menettelyn tässä vaiheessa osapuolet vaihtavat vastineitaan.

 Menettely sen jälkeen, kun valitus on saatettu hallituksen tietoon – sovintomenettelyvaihe
 Menettely sen jälkeen, kun valitus on saatettu hallituksen tietoon – pääkäsittelyvaihe

Valitusasia voidaan käsitellä myös pelkästään yhdessä vaiheessa, mikäli ei ole tarkoituksenmukaista jakaa sitä kahteen eri vaiheeseen. Tässä tapauksessa sovintoneuvottelut ja vastineiden vaihto tapahtuvat samanaikaisesti.

Tiedoksiannolla tarkoitetaan valituksen saattamista vastaajana toimivan hallituksen tietoon huomioiden tekemistä varten.

 Menettely sen jälkeen, kun valitus on saatettu hallituksen tietoon – yksi vaihe

Responsive Image

Video sovintomenettelystä

Responsive Image

eComms - Yhteydenpito tuomioistuimeen

eComms on tekninen väline, jonka avulla valittajien asiamiehet voivat asioida tuomioistuimen kanssa sähköisesti. Tämä sähköinen asiakirjojen lähetys- ja vastaanottojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön tuomioistuimen aloitteesta valituksen tultua kommunikaatiovaiheeseen, eli vasta siinä vaiheessa, kun valitus on annettu tiedoksi vastaajavaltiolle.

Responsive Image

Valituksen käsittelyvaihe


SOP-hakukoneella (state of proceedings/käsittelyvaihe) on mahdollista saada selville, missä käsittelyvaiheessa valitus on.

Responsive Image


Hyödyllisiä julkaisuja


Euroopan ihmisoikeussopimus

Virallisia tekstejä

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Opas tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä on tarkoitettu pääasiassa lakimiehille, jotka aikovat jättää valituksen tuomioistuimelle. Siinä kerrotaan, mitkä tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset valituksen tulee täyttää.

 Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Kysymyksiä ja Vastauksia

Kysymyksiä ja Vastauksia

Esite “Kysymyksiä ja vastauksia” antaa tietoa valituksen tekemistä suunnittelevalle.

 Kysymyksiä ja Vastauksia

Valituksenne EIT:lle

Valituksenne EIT:lle

Tämän tuomioistuimen eri käsittelyvaiheita valottavan esitteen tarkoituksena on vastata yleisimpiin valittajien esittämiin kysymyksiin, koskien käsittelyä etenkin sen jälkeen, kun valitus on postitettu tuomioistuimelle.

 Valituksenne EIT:lle – tietoa valituksen tekemisestä ja sen etenemisestä tuomioistuimessa (englanninkielinen versio)

Hyödyllisiä videoita


Responsive Image

Video valituksen jättämisestä

Tässä opetusvideossa näytetään, miten valituslomake tulee täyttää, jotta tuomioistuin alkaa tutkia asiaa. Vaikka tämä video opastaa Teitä valituksen tekemisen pääkohdista, huomioikaa kuitenkin, että joitakin tietoja tullaan päivittämään uusimpien sääntöjen mukaisesti.

Responsive Image

 

Responsive Image

Video Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta

Laajalle yleisölle tarkoitettu videofilmi kertoo tuomioistuimen toimintatavoista ja sen kohtaamista haasteista, sekä valottaa tuomioistuimen toimintaa antamalla esimerkkejä sen oikeuskäytännöstä.

  

Responsive Image

  

  

Responsive Image

Väliaikaismääräykset


Mitä ovat väliaikaismääräykset?

Huomioikaa: Uusi "Käytännön ohjeet" on ladattavissa englannin- tai ranskankielisiltä sivuilta. Käännös on pian saatavilla.

Kun tuomioistuin on vastaanottanut valituksen, se voi määrätä valtion ryhtymään joihinkin väliaikaistoimiin siksi aikaa, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Useimmissa tapauksissa se pyytää valtiota luopumaan tekemästä jotakin, kuten palauttamasta henkilöä alkuperämaahansa siinä tapauksessa, että häntä väitetään siellä uhkaavan kuolema tai kidutus.

 Väliaikaismääräyksiä koskevat pyynnöt

 Yleiskuvaus (englanninkielinen versio)

 Käytännön tietoa

Ihmisoikeustuomioistuin voi antaa myöntävän päätöksen väliaikaismääräyspyyntöihin ainoastaan sellaisissa tarkkaan määritellyissä tilanteissa, joissa on olemassa vakava riski ihmisoikeussopimuksen loukkauksesta. Suurin osa väliaikaismääräyspyynnöistä on epäasiallisia, minkä vuoksi ne hylätään.