Apply to the Court

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Information in Polish

Responsive Image

W jaki sposób prawidłowo złożyć skargę


Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie skargi do Trybunału, należy się upewnić, że skarga spełnia wymogi art. 47 Regulaminu Trybunału, który określa jakie informacje i dokumenty muszą być przedstawione.

Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w art. 47 §§ 1 i 2 będzie skutkowało tym, że skarga nie zostanie rozpatrzona przez Trybunał. Konieczne jest więc prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza skargi.

 Artykuł 47 

 Wszczęcie procedury (wersja angielska)

Skarga spełniająca wymagania wskazane w art. 47 będzie rozpatrzona przez Trybunał; nie oznacza to jednak, że zostanie ona uznana za dopuszczalną.

Ochrona danych (wyłącznie po angielsku)

Responsive Image

Wniesienie skargi do Trybunału


Formularz skargi należy pobrać ze strony, wypełnić, wydrukować i wysłać pocztą na adres Trybunału, dołączając niezbędne dokumenty. Żaden inny typ formularza nie zostanie zaakceptowany. Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami, które pomogą Państwu poprawnie wypełnić formularz skargi.

Responsive Image


Responsive Image

Jak pobrać formularz skargi


Formularz skargi

Niniejszy formularz prawidłowo funkcjonuje wyłącznie w programie Adobe Reader 9 lub nowszej wersji oraz w systemie operacyjnym Windows lub Mac OS X. Proszę upewnić się, że w Państwa komputerze jest zainstalowany program Adobe Reader (do pobrania na stronie www.adobe.com)

1. Aby zapisać kopię formularza do własnego komputera, należy:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy powyższy link lub ikonę
 • Wybrać jedną z opcji "Zapisz element docelowy jako" lub "Zapisz łącze jako"
 • Zapisać formularz na dysku lokalnym w wybranym miejscu

2. Aby wypełnić formularz skargi, należy:

 • Otworzyć zapisaną kopię formularza w programie Adobe Reader
 • Wypełnić poszczególne pola i zapisać zmiany
 • Wydrukować wypełniony formularz, podpisać i wysłać pocztą na adres Trybunału

Responsive Image

Skargi grupowe


Gdy liczba skarżących przekracza 10 osób, pełnomocnik, oprócz formularzy skargi oraz kopii dokumentów, musi załączyć tabelkę zawierającą dane osobowe i teleadresowe wszystkich skarżących.

 Załącznik do skarg zbiorowych

Responsive Image

Jak pobrać formularz pełnomocnictwa


Formularz pełnomocnictwa

Niniejszy formularz prawidłowo funkcjonuje wyłącznie w programie Adobe Reader 9 lub nowszej wersji oraz w systemie operacyjnym Windows lub Mac OS X. Proszę upewnić się, że w Państwa komputerze jest zainstalowany program Adobe Reader (do pobrania na stronie www.adobe.com)

1. Aby zapisać kopię formularza do własnego komputera, należy:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy powyższy link lub ikonę
 • Wybrać jedną z opcji "Zapisz element docelowy jako" lub "Zapisz łącze jako"
 • Zapisać formularz na dysku lokalnym w wybranym miejscu

2. Aby wypełnić formularz skargi, należy:

 • Otworzyć zapisaną kopię formularza w programie Adobe Reader
 • Wypełnić poszczególne pola i zapisać zmiany
 • Wydrukować wypełniony formularz, podpisać i wysłać pocztą na adres Trybunału
Responsive Image

Jak wypełnić formularz skargi


Trybunał nie przystąpi do rozpatrzenia niekompletnej skargi; dlatego należy bardzo starannie wypełnić wszystkie pola formularza skargi.

 Jak wypełnić formularz skargi?

 Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Responsive Image

Wysłanie skargi


Skargę do Trybunału należy wysłać pocztą na następujący adres:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Uwaga! wysłanie skargi faksem nie powoduje przerwania biegu terminu 4 miesięcy.

Postępowanie przed ETPCz

Postępowanie przed ETPCz


Wykres obrazuje kolejne etapy rozpoznawania skargi, w zależności od składu, do którego zostanie przydzielona.

 Etapy rozpoznawania skargi przed Trybunałem

W zależności od rodzaju sprawy, skargi przydzielane są do odpowiedniego składu sędziowskiego, a mianowicie:

 • jednego sędziego
 • komitetu (orzekającego w składzie trzech sędziów)
 • lub Izby (orzekającej w składzie siedmiu sędziów)

 Cykl obiegu skargi

 Moja skarga do Trybunału

Responsive Image

Postępowanie po komunikacji


Komunikacja oznacza zawiadomienie Rządu Państwa, przeciwko któremu skarga została wniesiona, o wniesieniu skargi.

To postępowanie może przebiegać w dwu kolejnych etapach. W postępowaniu ugodowym strony proszone są o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości polubownego załatwienia sprawy w terminie 12 tygodni. Następnie, jeśli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia ugody, rozpoczyna się postępowanie sporne, podczas którego strony wymieniają obserwacje.

 Postępowanie po komunikacji skargi – postępowanie ugodowe
 Postępowanie po komunikacji skargi – postępowanie sporne

Postępowanie może również przebiegać jednostopniowo, gdy podział postępowania na etapy nie jest uzasadniony. W tym przypadku, kwestia ewentualnej ugody i wymiana obserwacji są realizowane jednocześnie.

 Postępowanie po komunikacji skargi – w jednym etapie

 

Responsive Image

Wideo na temat postępowania ugodowego

 

Responsive Image

eComms - Prowadzenie korespondencji z Trybunałem

Platforma eComms jest narzędziem umożliwiającym pełnomocnikom skarżących prowadzenie korespondencji z Trybunałem drogą elektroniczną. Taka metoda przekazywania i otrzymywania dokumentów może być wprowadzona z inicjatywy Trybunału, wyłącznie na etapie komunikacji, tzn. gdy Trybunał zawiadamia Rząd o wniesieniu skargi.

Responsive Image

Etap postępowania skargi


Wyszukiwarka Trybunału SOP ( Etat de la procédure/State of proceedings/ Etap postępowania) pozwala każdemu sprawdzić na jakim etapie postępowania znajduje się dana skarga.

Responsive Image


Przydatne dokumenty


Responsive Image

Informacja na temat kryteriów dopuszczalności skargi

Praktyczny przewodnik po kryteriach dopuszczalności skargi jest skierowany głównie do prawników wnoszących skargę w imieniu skarżących. Przedstawia warunki, które skarga musi spełnić aby mogła być merytorycznie rozpoznana przez Trybunał.

 Informacja na temat kryteriów dopuszczalności skargi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Dział Pytania i odpowiedzi jest skierowany do osób zainteresowanych złożeniem skargi do Trybunału.

 Pytania i odpowiedzi

Inne języki

Moja skarga do ETPC

Moja skarga do ETPC

Niniejsza broszura opisująca kolejne etapy postępowania przed Trybunałem, ma za zadanie dostarczyć Państwu odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się po wysłaniu skargi do Trybunału.

 Moja skarga do Trybunału – Jak należy ją złożyć I jakie będą jej dalsze losy

Inne języki

Przydatne filmy


 

Responsive Image

Film informujący jak złożyć skargę do Trybunału

Niniejszy film stanowi instrukcję jak należy wypełnić formularz skargi aby została ona przyjęta przez Trybunał do rozpoznania. Proszę zauważyć, że chociaż niniejszy film odpowiednio odzwierciedla istotne zagadnienia związane z wniesieniem skargi, niektóre informacje muszą być uaktualnione zgodnie z ostatnimi dokumentami źródłowymi.

 Jak wypełnić formularz skargi?

Inne języki

Responsive Image

 

 

Responsive Image

Film o Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Niniejszy film, skierowany do szerokiej publiczności, opisuje funkcjonowanie Trybunału, przypomina, jakim wyzwaniom musi on stawić czoła oraz pokazuje zakres jego działalności na przykładach konkretnych spraw.

Inne języki

  

Responsive Image

  

  

Responsive Image

Zastosowanie środka tymczasowego


Czym jest środek tymczasowy?

Po otrzymaniu skargi, na czas jej rozpatrywania, Trybunał może zdecydować o konieczności podjęcia przez Państwo pewnych środków tymczasowych. Zazwyczaj polega to na wezwaniu Państwa do powstrzymania się od podejmowania działań, na przykład przekazania osoby do kraju jego pochodzenia, jeżeli istnieje przypuszczenie, że będzie ona narażona na ryzyko śmierci lub tortur.

 Instrukcja jak należy złożyć wniosek o zastosowanie środka tymczasowego

 Informacja ogólna

 Informacje praktyczne

Decyzja o zastosowaniu środka tymczasowego jest podejmowana przez Trybunał jedynie ściśle określonych przypadkach, w których występuje ryzyko poważnego pogwałcenia Konwencji. Znaczna ilość wniosków o zastosowanie środka tymczasowego jest składana w przypadkach niezgodnych z wymogami i jest z tego powodu odrzucana.