Information in Serbian

Human Rights Building

Правило 47 Пословника Суда измењено је 1. јануара 2016.

Нова верзија Правила 47 Пословника Суда, које регулише начин на који се треба обратити Суду те поднети правилно попуњен образац представке, ступила је на снагу 1. јануара 2016. године. У питању су мање измене описане у саопштењу за јавност које је Суд објавио 1. децембра 2015. године.

Сходно овим променама, измењена су и сва релевантна документа укључујући и образац представке као и Упутство за попуњавање обрасца представке. Подносиоци представке и њихови заступници треба да користе најновију верзију обрасца представке. Стари обрасци представке који су били у оптицају од 1. јануара 2014, послати Суду пре 1. јануара 2016. године, биће и даље прихваћени уколико су у складу са захтевима Правила 47.

Press release (01/12/2015)

Како правилно поднети представку Суду

Ако одлучите да поднесете представку Суду, молимо вас да проверите да ли је у складу са Правилом 47 Пословника Суда које објашњава како се подноси представка и која документа треба доставити.

Ако изоставите било који податак или документ тражен у члану 47 §§ 1 и 2, Суд неће узети у разматрање ваше жалбене наводе. Зато је неопходно да сва кућишта обрасца представке буду уредно попуњена.

Члан 47

Покретање поступка (енглеска верзија)

Суд ће правилно поднету представку разматрати, али то не значи и да ће је прогласити прихватљивом.

Обраћање Суду

Потребно је да образац представке преузмете са интернет-странице Суда, попуните га, одштампате и пошаљете поштом Суду уз релевантна пратећа документа. Не смете користити ниједан други образац. Обавезно погледајте остала доле наведена документа јер ће вам помоћи да правилно попуните образац представке. Немојте од Суда тражити штампану верзију обрасца, може се догодити да прекорачите рок предвиђен за подношење представке.

Образац представке

Корисна документа

Питања и одговори

„Питања и одговори“ пружају информације будућим подносиоцима.

Питања и одговори

Ваша представка пред Судом

Ова брошура описује различите етапе поступка кроз које Суд разматра представку и осмишљена је да дâ одговорe на различита питања која би подносилац могао имати, нарочито од тренутка када је представка послата Суду.

Ваша представка пред ЕСЉП – како се обратити Суду и како ће представка бити разматрана

Дијаграм поступка

Овај дијаграм дочарава кретање предмета сходно саставу Суда.

Поједностављени дијаграм поступка пред Судом

Приручник о прихватљивости представке

Приручник о критеријумима прихватљивости представке намењен је углавном правницима која желе да пошаљу предмет Суду. У њему су описани услови прихватљивости које свака представка мора да испуњава.

Приручник о прихватљивости представке

Видео запис о подношењу представке

Овај спот објашњава како треба попунити образац представке да би је Суд узео у разматрање. Молимо вас да имате у виду да иако спот тачно приказује основе поступка подношења представке, потребно је да се неке информације ажурирају у складу са најновијим упутствима.

Видео запис „Како правилно поднети представку Суду“"

Упутство за попуњавање обрасца представке

Видео запис о условима прихватљивости

Овај видео запис наводи главне услове прихватљивости који морају бити испуњени да бисте се обратили Суду.

Видео запис о условима прихватљивости (енглеска верзија)

Други језици

Привремене мере

практичне информације

Шта су привремене мере

Када Суд прими представку, он може одлучити да држава треба да предузме одређене привремене мере док је предмет у разматрању. То обично подразумева захтев држави да се суздржи од одређене радње, на пример, од враћања појединаца у земље у којима би, према њиховим тврдњама, били суочени са смрћу или мучењем.

Захтев за привремену меру (практична упутства) (енглеска верзија)

Општа презентација (енглеска верзија)

Тематска табела о привременим мерама (енглеска верзија)

Како ступити у контакт са Судом:
Суд је увео посебан број факса на који се шаљу захтеви за одређивање привремених мера: +33 (0)3 88 41 39 00

Молим вас да имате у виду да ваш захтев можда неће одмах бити размотрен ако га не пошаљете на овај број, нарочито у време празника. Зато вас молимо да користите тај број за сву преписку везану за привремене мере.

Факсови и писма се примају:

Захтеве треба срочити на најразумљивији и најсажетији начин. Ипак, саветуjе се да се факсови дужи од десет страна шаљу у више делова како би их Суд примио и обрадио на најбољи могући начин.

* По локалном времену (GMT + 1)

Информације и документа које треба приложити уз захтев

На првој страници документа масним словима наведите следеће:

“Rule 39. Urgent”
Особа за контакт (име и презиме и детаљи за контакт):...

У предметима везаним за депортацију или изручење, треба навести и следеће:

Удаљење се очекује (датум, време и одредиште):...

Поднесите образложен, конкретан и потпун захтев. Захтеви за привремене мере морају да се подносе Суду уз пристанак подносиоца и требало би да буду праћени уредно попуњеним обрасцем представке. Ако захтев подноси заступник, мора му одмах придружити, или послати у року од неколико дана, уредно попуњен образац пуномоћја.

Приложите копије свих одлука везаних за захтев, нарочито релевантне одлуке домаћих судова и других органа.

Приложите копије свих других докумената који по вашем мишљењу поткрепљују наводе поднете Суду.

Наставак поступка

Када је захтев за привремену меру поднет, подносилац или његов/њен заступник је дужан да прати поступак. Конкретно, врло је важно да се Суд у најкраћем року обавести о свакој промени административног статуса подносиоца или других околности (на пример, ако је подносиоцу одобрена дозвола боравка или ако се врати у земљу порекла). Заступник подносиоца мора такође брзо и самоиницијативно да обавести Суд о евентуалном губитку контакта са странком.

Привремене мере Суд одређује само у јасно одређеним ситуацијама, тј. у случају када постоји опасности од озбиљног кршења Конвенције.

Велики проценат захтева за привремене мере је непримерен и стога одбачен.