Apply to the Court

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Information in Norwegian

Responsive Image

Hvordan man fremmer en klage til Domstolen


Hvis De beslutter Dem for å klage til Domstolen, bør De forsikre Dem om at klagen oppfyller de formelle kravene i Regel 47 i Domstolens regelverk, som beskriver hvilke opplysninger og dokumenter som må sendes inn.

Hvis det mangler opplysninger eller dokumenter som kreves etter artikkel 47 § 1 og 2, vil klagen ikke bli behandlet av Domstolen. Det er avgjørende at alle rubrikker i klageskjemaet fylles ut.

 Regel 47 

 Innbringelse av klagen (engelsk versjon)

En gyldig klage vil bli behandlet av Domstolen, men det betyr ikke at klagen vil bli tatt opp til realitetsbehandling (erklært «admissible»).

Personvern (kun på engelsk)

Responsive Image

Klage til Domstolen


Klageskjemaet bør lastes ned, fylles ut, skrives ut og sendes med vanlig post til Domstolen sammen med de nødvendige dokumentene. Andre skjemaer må ikke brukes. Vennligst følg veiledningen nedenfor som vil hjelpe deg å fylle ut klageskjemaet på en korrekt måte.

Responsive Image


Responsive Image

Hvordan man laster ned klageskjemaet


Klageskjema

Dette skjemaet virker bare med Adobe Reader 9 og senere utgaver og bare på datamaskiner med Windows og Mac OS X operativsystemer. Vennligst sørg for at Adobe Reader er installert på din datamaskin (du kan laste den ned fra www.adobe.com).

1. Lagre en kopi av skjemaet

 • Høyreklikk på linken eller ikonet over
 • Velg “Save target as”, “Save Link As” eller “Download Linked File As...”
 • Lagre skjemaet på din datamaskin

2. Fyll ut skjemaet

 • Åpne den lagrede kopien av skjemaet på din datamaskin i Adobe Reader
 • Fyll ut skjemaet og lagre det
 • Når du har fylt ut skjemaet, må du skrive det ut, underskrive det og sende det med post til Domstolen

Responsive Image

Gruppeklager


Hvis det er mer enn 10 klagere, bør representanten fremlegge, i tillegg til klageskjemaene og dokumenter, en fortegnelse med nødvendig kontaktopplysninger for hver klager.

 Gruppeklager og kollektive klagere

Responsive Image

Hvordan man laster ned fullmakten


Fullmakt

Dette skjemaet virker bare med Adobe Reader 9 og senere utgaver og bare på datamaskiner med Windows og Mac OS X operativsystemer. Vennligst sørg for at Adobe Reader er installert på din datamaskin (du kan laste den ned fra www.adobe.com).

1. Lagre en kopi av skjemaet

 • Høyreklikk på linken eller ikonet over
 • Velg “Save target as”, “Save Link As” eller “Download Linked File As...”
 • Lagre skjemaet på din datamaskin

2. Fyll ut skjemaet

 • Åpne den lagrede kopien av skjemaet på din datamaskin i Adobe Reader
 • Fyll ut skjemaet og lagre det
 • Når du har fylt ut skjemaet, må du skrive det ut, underskrive det og sende det med post til Domstolen
Responsive Image

Hvordan man fyller ut klageskjemaet


Hvis din klage er ufullstendig, vil den ikke bli behandlet av Domstolen, så det er viktig at du fyller ut hele klageskjemaet nøyaktig.

 Veiledning for å fylle ut klageskjemaet

Responsive Image

Innsendelse av klager


Klagene til Domstolen må sendes til følgende adresse:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Vennligst vær oppmerksom på at en innsendt fax ikke lenger avbryter 4 måneders fristen.

Saksbehandlingen i EMD

Saksbehandlingen i EMD


Dette flytdiagrammet beskriver hvordan saken behandles av et juridisk kollegium.

 Forenklet flytdiagram om saksbehandlingen i Domstolen (engelsk versjon)

Avhengig av sakens art vil klagen bli sendt til et av Domstolens judisielle organer:

 • en enedommer
 • en komité
 • eller et kammer
Responsive Image

Prosessen etter at klagen er kommunisert


Oversendelsen (kommunisering) av klagen er en underretning til den innklagede regjeringen om klagen.

Prosessen kan da deles inn i to faser. Under forliksfasen (forhandlingsperioden) vil partene inviteres til å undersøke muligheten for å komme frem til en minnelig løsning, innen tolv uker. Hvis partene ikke kommer til enighet vil prosessen gå videre til en tvistefase, hvor partene utveksler sine uttalelser om saken.

 Prosessen i etterkant av en kommunisert klage – forliksfasen (forhandlingsperioden)
 Prosessen i etterkant av en kommunisert klage – tvistefasen

Prosessen kan også bestå av kun en fase, hvis en slik deling ikke er hensiktsmessig. I så fall vil spørsmålet om en mulig minnelig løsning og utvekslingen av uttalelser bli håndtert samtidig.

 Prosessen i etterkant av en kommunisert klage – kun en fase

 

Responsive Image

Video om forliksfasen (forhandlingsperioden)

 

Responsive Image

eComms - Kommunikasjon med Domstolen

eComms er et verktøy som gjør det mulig for klagernes representanter å kommunisere elektronisk med Domstolen. Denne fremgangsmåten med å sende og motta dokumenter elektronisk kan bare settes i gang på Domstolens initiativ når saken prosessuelt er på kommunikasjonsstadiet, dvs. når klagen er blitt oversendt den innklagede staten.

Responsive Image

Saksbehandlingsstatus på nett


Domstolens søkemotor (SOP) gir partene mulighet til å finne ut hvilket trinn i prosessen en klage befinner seg på.

Responsive Image


Nyttige dokumenter


Veiledning om vilkårene for realitetsbehandling

Veiledning om vilkårene for realitetsbehandling

Denne praktiske veiledningen retter seg hovedsakelig mot advokater som ønsker å bringe inn en sak for Domstolen. Den beskriver hvilke vilkår klagen må oppfylle for å bli realitetsbehandlet.

 Veiledning om vilkårene for realitetsbehandling (engelsk versjon)

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar gir informasjon til mulige klagere.

 Spørsmål og Svar

Andre språk

Din klage til Den europeiske menneskerettsdomstol

Din klage til Den europeiske menneskerettsdomstol

Denne brosjyren, som beskriver de forskjellige stadiene av saksbehandlingen ved Domstolen, gir svar på spørsmål som ofte stilles av klagere, særlig etter at klagen er sendt inn til Domstolen.

 Din klage til Den europeiske menneskerettsdomstol- Hvordan man klager og hvordan Deres klage vil bli behandlet (engelsk versjon)

Andre språk

Nyttige videoer


 

Responsive Image

Video om innbringelse av en klage

Denne filmen forklarer hvordan klagen skal fylles ut for å bli behandlet av Domstolen. Vennligst merk at selv om filmen tar opp de viktigste punktene om innsendelse av klagen, må visse opplysninger oppdateres i samsvar med de siste endringene.

Veiledning for å fylle ut klageskjemaet

Andre språk

Responsive Image

 

 

Responsive Image

Film om Den europeiske menneskerettsdomstolen

Rettet mot et bredt publikum, viser denne filmen hvordan Domstolen fungerer og beskriver de utfordringene den står overfor. Gjennom eksempler fra rettspraksis viser den omfanget av Domstolens virksomhet.

Andre språk

 

  

Responsive Image

  

  

Responsive Image

Midlertidige tiltak
Hva er midlertidige tiltak?

Når domstolen mottar en klage, kan den bestemme at en stat må sette i verk visse midlertidige tiltak mens vurdering av saken pågår. Det innebærer vanligvis at staten bes om å avstå fra å gjøre noe, for eksempel ikke sende personer tilbake til land hvor det påstås at de risikere død eller tortur.

 Begjæring av midlertidige tiltak (Praktisk veiledning) 

 Generell presentasjon 

 Praktisk informasjon

Midlertidige tiltak treffes bare av Domstolen under klart fastlagte betingelser, når det foreligger en risiko for alvorlige krenkelser av Konvensjonen. Et stort antall av begjæringer om midlertidige tiltak er uhensiktsmessige og blir derfor avvist.