This site uses cookies. Read our policy. ×

Upplysningar till klaganden

Förfarandet inför Europadomstolen

Målets innehåll och karaktär avgör vilken av domstolens sammansättningar som kommer att behandla detsamma:

  • en enskild domare,
  • en kommitté, eller
  • en kammare

Handläggningen av mål inför Europadomstolen

Mitt klagomål till Europadomstolen (engelsk version)

Förfarandet efter kommunicering

Svarandestatens regering underrättas om klagomålet genom en kommunicering.

Förfarandet efter kommunicering av ett klagomål

eComms - Skriftväxling med domstolen

eComms är ett verktyg som gör det möjligt för en klagandes ombud att kommunicera med domstolen elektroniskt. Denna metod att skicka och ta emot handlingar elektroniskt kan endast användas på domstolens initiativ och endast i den processuella fasen av skriftväxlingen, det vill säga när den svarande regeringen har underrättats om klagomålet och förelagts att yttra sig.

eComms 
Film