This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Swedish

Hur man lämnar in ett giltigt klagomål

Om du bestämmer dig för att klaga till Europadomstolen, se till att ditt klagomål uppfyller alla kraven i regel 47 i domstolens arbetsordning (”Rules of Court”), som anger vilken information och vilka dokument som måste finnas med i ett klagomål.

Om någon del av den information eller de dokument som krävs enligt regel 47, stycke 1 och 2, saknas, kommer ditt klagomål inte att behandlas av domstolen. Det är av yttersta vikt att alla fält i klagoformuläret fylls i.

Regel 47

Anförande av klagomål (engelsk version)

Ett giltigt klagomål kommer att behandlas av domstolen; det betyder dock inte att klagomålet kommer att prövas i sak av domstolen.

Dataskydd (endast på engelska)

Container01

Att klaga till Europadomstolen

Klagoformulär

Klagoformuläret laddas ner från internet, fylls i, skrivs ut och skickas med post till domstolen tillsammans med nödvändiga handlingar. Inget annat formulär får användas. De dokument som anges nedan bör konsulteras för att hjälpa dig fylla i klagoformuläret på korrekt sätt.

Klagoformulär

Förfarandet inför Europadomstolen

Upplysningar och handlingar för personer som har ett mål anhängigt vid domstolen.

Upplysningar

Förfarandets stadium

Denna sökmotor kan användas för att ta reda på vilket stadium i förfarandet ett mål befinner sig.

Sök efter ett mål

Användbara dokument

Frågor och Svar

Frågor och Svar innehåller information till framtida klagande.

 

 

Frågor och Svar

Ditt klagomål till Europadomstolen

Den här broschyren beskriver de olika etapperna för Europadomstolens prövning av ett klagomål. Syftet med broschyren är att besvara de viktigaste frågorna som en klagande kan komma att ställa, framför allt efter att ett klagomål har skickats till domstolen.

Ditt klagomål till Europadomstolen – Hur du klagar och hur ditt klagomål kommer att behandlas (engelsk version)

Praktisk guide om sakprövning

Den praktiska guiden om sakprövning vänder sig främst till jurister som vill framställa ett klagomål inför Europadomstolen. Den beskriver villkoren som ett klagomål måste uppfylla.

 

Praktisk guide om sakprövning

Översikt

Den här översikten visar hur ett klagomål behandlas av domstolen i dess olika dömande sammansättningar.

Förenklad översikt avseende Europadomstolens handläggning av mål

Film om hur du inger ett klagomål

Filmen förklarar hur ett klagoformulär ska ifyllas för att klagomålet ska behandlas av domstolen. Notera att, även om filmen beskriver huvuddragen för hur man lämnar in ett klagomål, bör de senaste informationsdokumenten konsulteras för att få mer detaljerade upplysningar.

Film “Hur du inger ett giltigt klagomål” (engelsk version)

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret Andra språk

Film om sakprövningsvillkoren

Admissibility - SWE

Filmen visar de huvudsakliga villkor som måste vara uppfyllda för att ett klagomål ska tas upp till sakprövning av Europadomstolen.

Film om sakprövningsvillkoren

Film om den Europeiska Människorättsdomstolen

Riktad till en bred publik, förklarar filmen hur Domstolen arbetar, beskriver de utmaningar som Domstolen står inför och visar omfattningen verksamheten genom exempel från rättspraxis.

 

Film

Interimistiska åtgärder

Vad är interimistiska åtgärder?

När domstolen får in ett klagomål kan den besluta att en stat tillfälligt bör vidta särskilda åtgärder medan domstolen prövar målet. Detta innebär vanligtvis en begäran till staten att avstå från att göra något, som exempelvis att inte utvisa personer till länder där de påstår att de riskerar att dödas eller utsättas för tortyr.

Begäran om intermistiska åtgärder (Praktiska instruktioner)

Allmän information

Praktisk information

Intermistiska åtgärder tillämpas endast av Europadomstolen i klart definierade situationer, när det finns en risk för allvarliga kränkningar av Europakonventionen. En stor andel av ansökningarna om interimistiska åtgärder uppfyller inte kraven och avslås därför.