This site uses cookies. Read our policy. ×

Informácie pre sťažovateľov

Konanie pred ESĽP

Podľa typu prípadu sú sťažnosti pridelené jednej z nasledovných súdnych formácií:

  • samosudca
  • výbor
  • alebo komora

Spracovanie sťažností pred ESĽP

Moja sťažnosť pre ESĽP (anglická verzia)

Stav konania

Vyhľadávací nástroj SOP – Stav konania – umožňuje komukoľvek zistiť v akom štádiu sa nachádza konanie týkajúce sa konkrétnej sťažnosti.

Vyhľadajte prípad

Užitočné odkazy

Postup po komunikácii sťažnosti

Komunikácia sťažnosti predstavuje jej notifikáciu príslušnej vláde krajiny, proti ktorej sťažnosť smeruje.

Ďalší postup môže prebiehať v dvoch samostatných, na seba nadväzujúcich fázach. Počas prvej, ktorá smeruje k uzatvoreniu zmieru, sa strany vyzvú, aby v lehote 12 týždňov preskúmali možnosti uzatvorenia zmieru. Ak sa strany nedohodnú, začne fáza kontradiktórna, počas ktorej si strany vzájomne vymenia svoje stanoviská.

Postup po komunikácii sťažnosti – fáza smerujúca k uzatvoreniu zmieru

Postup po komunikácii sťažnosti – fáza kontradiktórna

Ďalší postup môže tiež prebiehať v jednej spoločnej fáze, ak nie je vhodné konanie rozdeliť. V tom prípade sa rieši otázka možného zmieru a proces výmeny stanovísk súčasne.

Postup po komunikácii sťažnosti – spoločná fáza

Video o fáze smerujúcej k uzatvoreniu zmieru

eComms - Komunikácia so Súdom

eComms je nástroj umožňujúci zástupcom sťažovateľov komunikovať so Súdom elektronicky. Túto možnosť elektronického odosielania a prijímania dokumentov možno využiť len z iniciatívy Súdu až v procesnej fáze komunikácie, to znamená, keď bola sťažnosť komunikovaná príslušnej vláde.

eComms
Videoklip