This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Slovak

Human Rights Building

COVID-19 Výnimočné opatrenia

Súd od 16. marca 2020 pozastavuje na dobu jedného mesiaca uplatňovanie pravidla šesťmesačnej lehoty podľa článku 35 Dohovoru, podľa ktorého majú sťažovatelia šesť mesiacov na to, aby podali na Súd sťažnosť po vyčerpaní vnútroštátnych opravných prostriedkov. Pri posudzovaní dodržania tohto pravidla Súd toto dočasné pozastavenie zohľadní.

Ako predložiť sťažnosť platným spôsobom

Ak ste sa rozhodli obrátiť sa na Súd, uistite sa, že Vaša sťažnosť zodpovedá požiadavkám Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu. Uvedené Pravidlo stanovuje, ktoré informácie a dokumenty musia byť predložené.

Neposkytnutie čo i len jednej informácie alebo dokumentu požadovaného Pravidlom 47 ods. 1 a 2 bude mať za následok, že sťažnosť nebude preskúmaná Súdom. Je preto nevyhnutné, aby boli vyplnené všetky časti formulára sťažnosti.

Pravidlo 47 Začatie konania (anglická verzia)

Sťažnosť predložená platným spôsobom bude preskúmaná Súdnom. To však ešte neznamená, že bude vyhlásená za prijateľnú.

Predložiť sťažnosť Súdu

Formulár sťažnosti

Je potrebné stiahnuť si formulár sťažnosti (z internetovej stránky Súdu), vyplniť ho, vytlačiť a poslať ho Súdu poštou spolu s príslušnými listinami. Nepoužívajte žiadny iný formulár. K správnemu vyplneniu formulára sťažnosti si preštudujte dokumenty uvedené nižšie.

Formulár sťažnosti

 

 

Konanie pred ESĽP

Informácie a dokumenty určené osobám, ktoré predložili Súdu sťažnosť.

Informácie

Užitočné dokumenty

Vaša sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské práva

Tento dokument popisuje jednotlivé fázy konania, v ktorom Súd skúma predložené sťažnosti. Jeho účelom je zodpovedať základné otázky, ktoré si môžu klásť sťažovatelia, najmä po odoslaní ich sťažností Súdu.

Vaša sťažnosť Súdu – ako ju predložiť a ako bude prebiehať jej spracovanie (anglická verzia)

Otázky a Odpovede

„Otázky a Odpovede“ sú určené pre prípadných budúcich sťažovateľov.

Otázky a Odpovede

Priebeh spracovania sťažností

Tento diagram zobrazuje priebeh spracovania sťažnosti Súdom podľa toho, ktorá z jeho formácií vec posudzuje.

Zjednodušená schéma spracovania sťažnosti Súdom podľa sudcovskej formácie

Praktická príručka o prijateľnosti

Praktická príručka o kritériách prijateľnosti je určená predovšetkým pre advokátov, ktorí si prajú predložiť Súdu sťažnosť. Popisuje podmienky prijateľnosti, ktoré musí sťažnosť spĺňať.

Praktická príručka o prijateľnosti

Videoklip o podaní sťažnosti

Tento videoklip obsahuje návod ako vyplniť formulár sťažnosti tak, aby sťažnosť mohla byť preskúmaná Súdom. Vezmite prosím na vedomie, že aj keď videoklip správne popisuje hlavné aspekty riadneho predloženia sťažnosti, niektoré v ňom obsiahnuté informácie treba vnímať v nadväznosti na posledné zmeny dokumentov, z ktorých videoklip vychádza.

Videoklip „Ako predložiť sťažnosť platným spôsobom“' (anglická verzia)

Poznámky k vyplneniu formulára sťažnosti Iné jazyky

Videoklip o podmienkach prijateľnosti

Admissibility - SLK

Tento videoklip vysvetľuje hlavné podmienky prijateľnosti, ktorých splnenie sa vyžaduje pre podanie sťažnosti Súdu.

Videoklip o podmienkach prijateľnosti

Film o Európskom súde pre ľudské práva

Tento film je určený pre širokú verejnosť. Jeho cieľom je vysvetliť, ako Súd funguje, opísať výzvy, ktorým čelí, a demonštrovať rozsah jeho činnosti prostredníctvom príkladov z rozhodovacej praxe.

 

 

Film

Predbežné opatrenia

Čo sú to predbežné opatrenia?

Keď Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) prijme sťažnosť, dotknutému štátu môže nariadiť, aby dočasne prijal určité opatrenia platné dovtedy, kým Súd danú vec nepreskúma. Zvyčajne to znamená, že Súd štátu nariadi, aby sa zdržal určitého konania, napr. aby nevrátil osobu do krajiny, kde by jej údajne hrozila smrť alebo mučenie.

Žiadosti o predbežné opatrenia (Praktické pokyny)

Všeobecná prezentácia (anglická verzia)

Praktické informácie

Súd vyhovie žiadostiam o predbežné opatrenia len pri splnení jasne stanovených podmienok, a síce v prípadoch, keď existuje hrozba závažných porušení Dohovoru. Veľká časť žiadostí o predbežné opatrenia nespĺňa požiadavky v dôsledku čoho sú odmietnuté.