Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informations en norvégien

Hvordan man fremmer en klage til Domstolen

Hvis De beslutter Dem for å klage til Domstolen, bør De forsikre Dem om at klagen oppfyller de formelle kravene i Regel 47 i Domstolens regelverk, som beskriver hvilke opplysninger og dokumenter som må sendes inn.

Hvis det mangler opplysninger eller dokumenter som kreves etter artikkel 47 § 1 og 2, vil klagen ikke bli behandlet av Domstolen. Det er avgjørende at alle rubrikker i klageskjemaet fylles ut.

Regel 47 Innbringelse av klagen (fransk versjon)

En gyldig klage vil bli behandlet av Domstolen, men det betyr ikke at klagen vil bli tatt opp til realitetsbehandling (erklært «admissible»).

Personvern (kun på fransk)

Container01

Klage til Domstolen

Klageskjema

Klageskjemaet bør lastes ned, fylles ut, skrives ut og sendes med vanlig post til Domstolen sammen med de nødvendige dokumentene. Andre skjemaer må ikke brukes. Vennligst følg veiledningen nedenfor som vil hjelpe deg å fylle ut klageskjemaet på en korrekt måte.

Klageskjema

Domstolens saksbehandling

Informasjon og dokumenter til personer har en klage til behandling ved Domstolen

Informasjon

Saksbehandlingsstatus på nett

Domstolens søkemotor (SOP) gir partene mulighet til å finne ut hvilket trinn i prosessen en klage befinner seg på.

Saksbehandlingsstatus på nett

Nyttige dokumenter

Spørsmål og Svar

Spørsmål og svar gir informasjon til mulige klagere.

 

Spørsmål og Svar

Din klage til Den europeiske menneskerettsdomstol

Ma requête à la CEDH

Denne brosjyren, som beskriver de forskjellige stadiene av saksbehandlingen ved Domstolen, gir svar på spørsmål som ofte stilles av klagere, særlig etter at klagen er sendt inn til Domstolen.

Din klage til Den europeiske menneskerettsdomstol- Hvordan man klager og hvordan Deres klage vil bli behandlet (fransk versjon)

Veiledning om vilkårene for realitetsbehandling

Denne praktiske veiledningen retter seg hovedsakelig mot advokater som ønsker å bringe inn en sak for Domstolen. Den beskriver hvilke vilkår klagen må oppfylle for å bli realitetsbehandlet.

 

Veiledning om vilkårene for realitetsbehandling

Flytdiagram

Dette flytdiagrammet beskriver hvordan saken behandles av et juridisk kollegium.

Forenklet flytdiagram om saksbehandlingen i Domstolen (fransk versjon)

Andre språk

Video om innbringelse av en klage

Denne filmen forklarer hvordan klagen skal fylles ut for å bli behandlet av Domstolen. Vennligst merk at selv om filmen tar opp de viktigste punktene om innsendelse av klagen, må visse opplysninger oppdateres i samsvar med de siste endringene.

Video “Hvordan man klager til Domstolen” (fransk versjon)

Veiledning for å fylle ut klageskjemaet

Andre språk

Video om vilkårene for realitetsbehandling

Denne filmen forklarer de vesentlige betingelsene for å klage til Domstolen.

Video om vilkårene for realitetsbehandling (fransk versjon)

Andre språk

Film om Den europeiske menneskerettsdomstolen

Film sur la Cour

Rettet mot et bredt publikum, viser denne filmen hvordan Domstolen fungerer og beskriver de utfordringene den står overfor. Gjennom eksempler fra rettspraksis viser den omfanget av Domstolens virksomhet.

 

 

Film

Midlertidige tiltak

Hva er midlertidige tiltak?

Når domstolen mottar en klage, kan den bestemme at en stat må sette i verk visse midlertidige tiltak mens vurdering av saken pågår. Det innebærer vanligvis at staten bes om å avstå fra å gjøre noe, for eksempel ikke sende personer tilbake til land hvor det påstås at de risikere død eller tortur.

Begjæring av midlertidige tiltak (Praktisk veiledning) 

Generell presentasjon 

Praktisk informasjon

Midlertidige tiltak treffes bare av Domstolen under klart fastlagte betingelser, når det foreligger en risiko for alvorlige krenkelser av Konvensjonen. Et stort antall av begjæringer om midlertidige tiltak er uhensiktsmessige og blir derfor avvist.