This site uses cookies. Read our policy. ×

Kako podnijeti predstavku

Obrazac predstavke

Kako preuzeti obrazac predstavke

Obrazac predstavke

Obrazac predstavke možete ispravno koristiti samo ukoliko na vašem računaru postoji program Adobe Reader 9 ili njegove novije verzije, podržane isključivo Windows i Mac OS X operativnim sistemima. Molimo vas da provjerite da li imate instaliran program Adobe Reader na vašem računaru (preuzimanje je dostupno na www.adobe.com).

1. Sačuvajte kopiju obrasca

 • Kliknite desnim tasterom miša na link ili ikonu iznad
 • Izaberite jednu od opcija: “Sačuvaj vezu kao”, “Sačuvaj cilj kao” ili “Preuzmi povezanu datoteku kao...”
 • Sačuvajte obrazac na vašem računaru na izabranom mjestu

2. Popunite obrazac predstavke

 • Otvorite sačuvanu kopiju obrasca u Adobe Reader verziji
 • Popunite obrazac i sačuvajte ga
 • Odštampajte popunjeni obrazac, potpišite i pošaljite Sudu putem redovne pošte

Slanje predstavke

Predstavke je potrebno slati poštom na sljedeću adresu:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Imajte u vidu da slanje predstavke putem faksa ne prekida rok od četiri mjeseca.

Kako popuniti obrazac predstavke

Sud neće razmatrati nepotpune zahtjeve, tako da je ključno da precizno i pažljivo popunite svaki dio obrasca predstavke.

Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke

Grupne predstavke

Ako ima više od deset podnosilaca predstavke, punomoćnik bi pored predstavke i dokumenata trebalo da dostavi i tabelu u kojoj navodi tražene identifikacione podatke za svakog podnosioca predstavke.

Dodatak za veći broj podnosilaca

Obrazac punomoćja

Kako preuzeti obrazac punomoćja

Obrazac punomoćja

Obrazac punomoćja možete ispravno koristiti samo ukoliko na vašem računaru postoji program Adobe Reader 9 ili njegove novije verzije, podržane isključivo Windows i Mac OS X operativnim sistemima. Molimo vas da provjerite da li imate instaliran program Adobe Reader na vašem računaru (preuzimanje je dostupno na www.adobe.com).

1. Sačuvajte kopiju obrasca

 • Kliknite desnim tasterom miša na link ili ikonu iznad
 • Izaberite jednu od opcija: “Sačuvaj vezu kao”, “Sačuvaj cilj kao” ili “Preuzmi povezanu datoteku kao...”
 • Sačuvajte obrazac na vašem računaru na izabranom mjestu

2. Popunite obrazac punomoćja

 • Otvorite sačuvanu kopiju obrasca u Adobe Reader verziji
 • Popunite obrazac i sačuvajte ga
 • Odštampajte popunjeni obrazac, potpišite i pošaljite Sudu putem redovne pošte

Kada koristiti obrazac punomoćja

Obrazac punomoćja se koristi isključivo kada podnosilac predstavke nije imao punomoćnika u trenutku podnošenja predstavke ili ukoliko podnosilac predstavke želi da promijeni punomoćnika navedenog u predstavci podnijetoj Sudu.