This site uses cookies. Read our policy. ×

Kako podnijeti predstavku

Obrazac predstavke

Kako preuzeti obrazac predstavke

Obrazac predstavke

Obrazac predstavke možete ispravno koristiti samo ukoliko na vašem računaru postoji program Adobe Reader 9 ili njegove novije verzije, podržane isključivo Windows i Mac OS X operativnim sistemima. Molimo vas da provjerite da li na vašem računaru imate instaliran program Adobe Reader (preuzimanje je dostupno na www.adobe.com).

1. Sačuvajte kopiju obrasca

 • Kliknite desnim tasterom miša na link ili ikonu iznad
 • Izaberite jednu od opcija: “Sačuvaj vezu kao”, “Sačuvaj cilj kao” ili “Preuzmi povezanu datoteku kao..."
 • Sačuvajte obrazac na vašem računaru na izabranom mjestu

2. Popunite obrazac predstavke

 • Otvorite sačuvanu kopiju obrasca u Adobe Reader verziji
 • Popunite obrazac i sačuvajte ga
 • Odštampajte popunjeni obrazac, potpišite ga i pošaljite Sudu putem redovne pošte

Slanje predstavki

Predstavke je potrebno slati poštom na sljedeću adresu:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Imajte u vidu da slanje predstavke putem faksa ne prekida rok od četiri mjeseca.

Kako popuniti obrazac predstavke

Sud neće razmatrati nepotpune zahtjeve, tako da je ključno da precizno i pažljivo popunite svaki dio obrasca predstavke.

Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke

Grupne predstavke

Ako ima više od deset podnositelja predstavke, punomoćnik bi pored predstavke i dokumenata trebao dostaviti i tabelu u kojoj navodi tražene identifikacione podatke za svakog podnositelja predstavke.

Dodatak za veći broj podnositelja

Obrazac punomoći

Kako preuzeti obrazac punomoći

Obrazac punomoći

Obrazac predstavke možete ispravno koristiti samo ukoliko na vašem računaru postoji program Adobe Reader 9 ili njegove novije verzije, podržane isključivo Windows i Mac OS X operativnim sistemima. Molimo vas da provjerite da li na vašem računaru imate instaliran program Adobe Reader (preuzimanje je dostupno na www.adobe.com).

1. Sačuvajte kopiju obrasca

 • Kliknite desnim tasterom miša na link ili ikonu iznad
 • Izaberite jednu od opcija: “Sačuvaj vezu kao”, “Sačuvaj cilj kao” ili “Preuzmi povezanu datoteku kao..."
 • Sačuvajte obrazac na vašem računaru na izabranom mjestu

2. Popunite obrazac predstavke

 • Otvorite sačuvanu kopiju obrasca u Adobe Reader verziji
 • Popunite obrazac i sačuvajte ga
 • Odštampajte popunjeni obrazac, potpišite ga i pošaljite Sudu putem redovne pošte

Kada koristiti obrazac punomoći

Obrazac punomoći se koristi isključivo kada podnositelj predstavke nije imao punomoćnika u trenutku podnošenja predstavke ili ukoliko podnositelj predstavke želi da promijeni punomoćnika navedenog u predstavci podnijetoj Sudu.