This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Estonian

Human Rights Building

COVID-19 erimeetmed

Kohus pikendas alates 16. märtsist 2020 Konventsiooni artiklis 35 sätestatud tähtaega, mille kohaselt on kaebajatel avalduse esitamiseks aega kuus kuud pärast riigisiseste õiguskaitsevahendite ammendamist. Tähtaega, mida esialgu pikendati ühe kuu võrra, on nüüdseks pikendatud kokku kolme kuu võrra. See tähendab, et kõikide nende avalduste, mille kuuekuuline tähtaeg hakkab kulgema, kulgeb või lõpeb ajavahemikus 16. märtsist 15. juunini 2020. aastal, Kohtule esitamise tähtaeg on nüüd üheksa kuud alates lõpliku riigisisese otsuse tegemisest. Kohus võtab seda arvesse, kui kontrollib avalduste Artikkel 35 nõuetele vastavust.

Kuidas esitada nõuetekohane kaebus

Kui Te otsustate kohtusse pöörduda, palun hoolitsege selle eest, et Teie kaebus vastab kohtureeglite reegli 47 nõuetele, milles on toodud teave ja dokumendid, mis tuleb esitada.

Juhul, kui Te ei esitata kogu reegli 47 lõigetes 1 ja 2 nõutud teavet või dokumente, jäetakse Teie kaebused läbi vaatamata. Oluline on täita avalduse vormi kõik osad.

Reegel 47


Menetluse alustamine (Ingliskeelne versioon)

Kohus vaatab läbi nõuetekohaselt esitatud kaebused; see ei tähenda tingimata, et kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks.

Kohtusse pöördumine

Laadige avalduse vorm alla, täitke, printige ja saatke see posti teel kohtusse koos asjakohaste dokumentidega.

Kasutada ei tohi ühtegi teist vormi. Allolevates dokumentides toodud juhised aitavad Teil avalduse vormi korrektselt täita.

Avalduse vorm

Menetlus EIÕK-s

Informatsioon ja dokumendid isikutele, kelle avaldus on Kohtus menetlemisel.

Informatsioon

Menetluse seis

Kohtu menetlusstaadiumi otsingumootor (SOP) võimaldab igaühel teada saada avalduse menetluse seisu.

Otsi avaldust

Kasulik informatsioon

Teie avaldus EIKsse

Käesolevas brošüüris kirjeldatakse kohtu menetluse erinevaid staadiume ja selle eesmärgiks on vastata kaebajate erinevatele küsimustele alates avalduse saatmisest kohtule.

Teie avaldus EIKsse – kuidas esitada kaebus ning kuidas seda menetletakse

Küsimused ja Vastused

“Küsimused ja vastused” pakuvad informatsiooni tulevastele kaebajatele.

Küsimused ja Vastused

Avalduse menetlemise skeem

Skeem näitab kohtumenetluse erinvaid etappe, mida avaldus läbib.

Kaebuse menetlemise lihtsustatud skeem

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta on mõeldud eelkõige advokaatidele, kes soovivad kaebusi esitada. Selles kirjeldatakse vastuvõetavuse tingimusi, millele avaldus peab vastama.

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Ametlikud tekstid

Avalduse esitamise juhised – videoklipp

Videoklipp juhendab, kuidas tuleb täita avalduse vorm, et kohus asja läbi vaataks. Pange tähele, et videos on esile toodud olulised nõuded avalduse vormi esitamiseks ning selles sisalduv informatsioon on võrreldes eelnevate juhistega uuenenud.

Video “Kuidas esitada nõuetekohast avaldust”

Juhised avalduse vormi täitmiseks

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Admissibility - EST

Käesolevas videos tuuakse välja peamised tingimused, mis peavad olema täidetud kohtusse pöördumiseks.

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Film Euroopa Inimõiguste Kohtust

See video on mõeldud laiemale üldsusele ja selgitab kohtu tööd, ees seisvaid väljakutseid ning ilmestab kohtu tegevust mitmete kohtupraktika näidete varal.

 

 

 

Film

Esialgsed õiguskaitsevahendid

Mis on esialgne õiguskaitse?

Kui Kohtule laekub kaebus, võib Kohus otsustada, et üks või teine riik peab tagama esialgse õiguskaitse kuni Kohtus asja läbi vaadatakse. Tavaliselt nõutakse, et vastav riik jätaks midagi tegemata, näiteks ei saadaks inimesi riikidesse, kus neid võib väidetavalt ees oodata surm või piinamine.

Esialgse õiguskaitse taotlemine (Praktiline juhend)

Üldine tutvustus (Ingliskeelne versioon)

Praktiline teave

Kohus rakendab esialgset õiguskaitset ainult väga konkreetsetel tingimustel, nimelt siis, kui esineb konventsiooni tõsise rikkumise oht. Suur osa esialgse õiguskaitse taotlustest ei ole asjakohased ning neid ei rahuldata.