Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informatie voor verzoekers

Procedure voor het EHRM

Verzoekschriften worden, afhankelijk van de zaak, toebedeeld aan één van de rechterlijke formaties van het Hof, namelijk:

  • een alleenzittende rechter
  • een comité
  • of een kamer

Behandeling van zaken voor het Hof

Mijn verzoekschrift aan het Hof

Procedurele stand van zaken

De Procedurele Stand van Zaken-zoekmachine geeft een ieder de mogelijkheid om na te kijken in welk stadium van de procedure een zaak zich bevindt.

Zoek een zaak

Procedure na kennisgeving

Kennisgeving is de mededeling van het verzoekschrift aan de betrokken regering.

De verdere procedure kan worden opgesplitst in twee opeenvolgende fasen. Tijdens de niet-contentieuze fase worden de partijen uitgenodigd om de mogelijkheden tot minnelijke schikking te onderzoeken binnen een termijn van 12 weken. Als zij geen akkoord bereiken, dan volgt de contentieuze fase waarin de partijen hun opmerkingen uitwisselen.

Procedure na kennisgeving van een verzoekschrift - niet-contentieuze fase

Procedure na kennisgeving van een verzoekschrift - contentieuze fase

De procedure kan ook bestaan uit één enkele fase wanneer het niet opportuun is haar op te splitsen. In dat geval worden de mogelijkheid om tot een minnelijke schikking te komen en de uitwisseling van opmerkingen tegelijkertijd behandeld.

Procedure na kennisgeving van een verzoekschrift - één enkele fase

Video over de niet-contentieuze procedure

eComms - Communicatie met het Hof

eComms is een instrument dat vertegenwoordigers van verzoekers in staat stelt om op elektronische wijze met het Hof te communiceren. Deze faciliteit om stukken elektronisch te versturen en te ontvangen kan alleen op initiatief van het Hof in werking worden gesteld in het procedurele stadium van communicatie, d.w.z. wanneer het verzoekschrift ter kennis van de verwerende regering is gebracht.

eComms
Video