This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Bulgarian

Как да подадем редовна жалба до Съда

Ако решите да подадете жалба до Съда, следва да се уверите, че жалбата Ви отговаря на условията, предвидени в член 47 от правилника на Съда. Тази разпоредба посочва информацията и документите, които следва да бъдат представени.

Непредставянето на който и да е от документите или информацията, изискуеми съгласно член 47, параграф 1 и 2, ще доведе до неразглеждане на оплакванията Ви от Съда. Затова е необходимо всички графи на формуляра на жалба да бъдат попълнени.

Член 47 Образуване на производството (английски език)

Всяка редовно подадена жалба ще бъде разгледана от Съда; това обаче не означава, че жалбата ще бъде обявена за допустима.

 

Защита на личните данни (само на английски език)

Как да сезираме Съда

Формулярът на жалба трябва да бъде изтеглен от интернет сайта на Съда, да бъде попълнен, разпечатан и изпратен до Съда по пощата, придружен от необходимите документи.

Не трябва да използвате никакви други формуляри. Запознайте се с документите по-долу, които ще Ви помогнат да попълните правилно формуляра на жалба.

Формуляр на жалба

Протокол № 15 към Конвенцията намалява от 6 на 4 месеца срока за подаване на жалба до Съда след изчерпване на вътрешноправните средства за защита. Новият 4-месечен срок е приложим от 1 февруари 2022 г., след преходен период.

Производството пред ЕСПЧ

Информация и документи за лица, които имат висяща жалба пред Съда

Информация

 

Справки по движението на жалбите

Формулярът за справки по движението на жалбите дава възможност да се провери на какъв стадий от производството се намира дадена жалба.

Търсене

Полезни документи

Въпроси и oтговори

Брошурата Въпроси и отговори се отнася до потенциалните жалбоподатели.

 

 

Въпроси и oтговори

Вашата жалба до ЕСПЧ

Приложената брошура описва различните етапи на разглеждането на една жалба от Съда, с цел да отговори на основните въпроси, които жалбоподателите биха могли да си зададат, по-специално след подаването на жалбата им.

Моята жалба до ЕСПЧ – как се подава жалба и как ще бъде разгледана тя

Практическо ръководство относно критериите за допустимост

Практическото ръководство относно критериите за допустимост е главно предназначено за адвокати, които искат да сезират Съда. Ръководството описва условията за допустимост, на които трябва да отговаря една жалба.

 

Практическо ръководство относно критериите за допустимост

Разглеждане на жалбите

Приложената диаграма показва етапите на разглеждане на една жалба в зависимост от съдебния състав.

Опростена схема на производството пред Съда

Видео клип относно подаването на жалба

Този видео клип обяснява как следва да се попълни формуляра на жалба, за да бъде разгледан от Съда. Обърнете внимание, че макар видео клипът да отразява правилно основните аспекти на подаването на жалба до Съда, част от информацията следва да бъде актуализирана съобразно последните версии на документите за справка.

Видео клип „Как да подадем редовна жалба до Съда“

Обяснителна бележка за попълване на формуляра на жалба

Видео клип относно условията за допустимост

Admissibility - BUL

Приложеният видео клип представя основните условия за допустимост на една жалба.

Видео клип относно условията за допустимост

Филм за Европейския съд по правата на човека

Насочен към широката публика, филмът обяснява начина, по който Съдът функционира, описва предизвикателствата, пред които е изправен и показва обхвата на дейността му чрез примери от практиката.

 

 

Филм

Привременни мерки

Какво представляват привременните мерки?

Когато Съдът бъде сезиран с дадена жалба, той може да поиска от държавата да предприеме привременни мерки в очакване на решението по делото. В повечето случаи искането се състои в това държавата да се въздържи от извършването на определено действие, най-често експулсирането на лице в страна, в която според твърденията му то е изложено на смъртна опасност или на опасност от изтезания.

Молби за постановяване на привременни мерки (практически указания)

Общо представяне (английски език)

Практическа информация

Съдът постановява привременни мерки само при точно определени условия, когато съществува риск от тежки нарушения на Конвенцията. Голяма част от молбите за привременни мерки не са основателни и се отхвърлят от Съда.