This site uses cookies. Read our policy. ×

Informacije za podnositelje predstavki

Postupak pred ESLJP

U zavisnosti od predmeta, predstavke razmatra jedan od sudijskih sastava, odnosno:

  • sudija pojedinac
  • odbor
  • vijeće

Tok postupka

Moja predstavka pred Sudom

Status predmeta

Pretraživač SOP (State of proceedings / Status predmeta) omogućava svakome da sazna u kojoj se fazi razmatranja nalazi predmet.

Pretraga predmeta

Postupak nakon komunikacije

Komunikacija je obavještavanje tužene Vlade o predstavci.

Procedura se dalje može odvijati u dva uzastopna postupka. Tokom prethodnog postupka (non-contentious), stranke se najprije pozivaju da, u roku od dvanaest nedjelja, razmotre mogućnost nagodbe. Ukoliko u tom prethodnom postupku nije postignuta nagodba, slijedi glavni postupak (contentious) u kojem stranke razmijenjuju izjašnjenja.

Postupak nakon komunikacije – prethodni postupak (non-contentious)

Postupak nakon komunikacije – glavni postupak (contentious)

Postupak se može odigrati i u jedinstvenoj fazi kada ne postoji potreba da se isti podijeli na dvije. U tom slučaju, istovremeno se pristupa pitanju eventualne nagodbe i razmjeni izjašnjenja.

Postupak nakon komunikacije – jedinstveni postupak

Video zapis o prethodnom postupku

eComms - Komunikacija sa Sudom

eComms je sredstvo komunikacije kojim se omogućava zastupnicima podnositelja predstavki da komuniciraju sa Sudom elektronskim putem. Ovaj metod elektronskog slanja i primanja dokumenata može se uspostaviti na inicijativu Suda isključivo kada se u postupku dođe do faze komunikacije, odnosno kada se vlada tužene države obavještava o predstavci.

eComms
Video