This site uses cookies. Read our policy. ×

Informacion për ankuesit

Procedura përpara GJEDNJ

Në varësi të çështjes, ankimet i caktohen njërit prej formacioneve gjyqësore të Gjykatës, përkatësisht:

  • një gjyqtari të vetëm
  • një komiteti
  • ose një dhome

Trajtimi i çështjeve përpara Gjykatës

Ankesa ime në Gjykatë

Faza proceduriale Online

Motori i kërkimit Faza Proceduriale (SOP) u mundëson të gjithë personave të marrin informacion për fazën aktuale proceduriale të një kërkese.

Kërkim për një çështje

Procedura pas komunikimit

Njoftimi është bërja me dijeni e çështjes Qeverisë mbrojtëse.

Procedura e mëtejshme mund të zhvillohet në dy faza të njëpasnjëshme. Gjatë fazës jokontradiktore, palët ftohen të hulumtojnë mundësinë e një zgjidhjeje me pajtim, brenda një periudhe prej dymbëdhjetë javësh. Nëse kjo fazë e parë dështon, ajo pasohet nga faza kontradiktore në të cilën palët shkëmbejnë vëzhgimet e tyre.

Procedura pas njoftimit të një çështjeje - faza jokontradiktore

Procedura pas njoftimit të një çështjeje - faza kontradiktore

Procedura gjithashtu mund të kryhet në një fazë të vetme, kur nuk është e përshtatshme ndarja e saj. Në këtë rast, mundësia për të arritur një zgjidhje me pajtim dhe shkëmbimi i vëzhgimeve do të trajtohen njëkohësisht.

Procedura pas njoftimit të një çështjeje - në një fazë të vetme

Video mbi procedurën e fazës jokontradiktore

eComms - Komunikimi me Gjykatën

eComms është një mjet që u mundëson përfaqësuesve të ankuesve të komunikojnë me Gjykatën me mjete elektronike. Kjo metodë e dërgimit dhe pranimit të dokumenteve në mënyrë elektronike mund të bëhet me iniciativën e Gjykatës vetëm në fazën procedurale të komunikimit, kur ankimi i është njoftuar Qeverisë së paditur.

eComms
Video