Information in Swedish

Human Rights Building

Regel 47 i domstolens arbetsordning ändrades den 1 januari 2016

En ändrad version av regel 47 i domstolens arbetsordning – som anger förutsättningarna för att klaga till domstolen och kraven för att klagomålet ska anses fullständigt och giltigt – trädde i kraft den 1 januari 2016. Det rör sig om mindre ändringar som alla är noggrant beskrivna i domstolens pressmeddelande av den 1 december 2015.

Som en konsekvens av ändringarna har alla relevanta dokument uppdaterats, däribland klagoformuläret och anvisningarna för ifyllande av formuläret. Klagande och deras ombud ska använda den aktuella versionen av klagoformuläret. Äldre klagoformulär som varit tillgängliga sedan den 1 januari 2014 och som skickats till domstolen innan den 1 januari 2016 kommer fortfarande att godtas om de annars uppfyller kraven enligt regel 47.

Press release (01/12/2015)

Hur man lämnar in ett giltigt klagomål

Om du bestämmer dig för att klaga till Europadomstolen, se till att ditt klagomål uppfyller alla kraven i regel 47 i domstolens arbetsordning (”Rules of Court”), som anger vilken information och vilka dokument som måste finnas med i ett klagomål.

Om någon del av den information eller de dokument som krävs enligt regel 47, stycke 1 och 2, saknas, kommer ditt klagomål inte att behandlas av domstolen. Det är av yttersta vikt att alla fält i klagoformuläret fylls i.

Regel 47

Anförande av klagomål (engelsk version)

Ett giltigt klagomål kommer att behandlas av domstolen; det betyder dock inte att klagomålet kommer att prövas i sak av domstolen.

Att klaga till Europadomstolen

Klagoformuläret laddas ner från internet, fylls i, skrivs ut och skickas med post till domstolen tillsammans med nödvändiga handlingar. Inget annat formulär får användas. De dokument som anges nedan bör konsulteras för att hjälpa dig fylla i klagoformuläret på korrekt sätt.

Kontakta inte domstolen för att få en pappersversion av klagoformuläret eftersom du då riskerar att klagomålet kommer in efter den gällande klagofristen.

Klagoformulär

Användbara dokument

Ditt klagomål till Europadomstolen

Den här broschyren beskriver de olika etapperna för Europadomstolens prövning av ett klagomål. Syftet med broschyren är att besvara de viktigaste frågorna som en klagande kan komma att ställa, framför allt efter att ett klagomål har skickats till domstolen.

Ditt klagomål till Europadomstolen – Hur du klagar och hur ditt klagomål kommer att behandlas (engelsk version)

Frågor och Svar

“Frågor och Svar” innehåller information till framtida klagande.

Frågor och Svar

Översikt

Den här översikten visar hur ett klagomål behandlas av domstolen i dess olika dömande sammansättningar.

Förenklad översikt avseende Europadomstolens handläggning av mål

Praktisk guide om sakprövning

Den praktiska guiden om sakprövning vänder sig främst till jurister som vill framställa ett klagomål inför Europadomstolen. Den beskriver villkoren som ett klagomål måste uppfylla.

Praktisk guide om sakprövning

Film om hur du inger ett klagomål

Filmen förklarar hur ett klagoformulär ska ifyllas för att klagomålet ska behandlas av domstolen. Notera att, även om filmen beskriver huvuddragen för hur man lämnar in ett klagomål, bör de senaste informationsdokumenten konsulteras för att få mer detaljerade upplysningar.

Film “Hur du inger ett giltigt klagomål”" (engelsk version)

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret

Andra språk

Film om sakprövningsvillkoren

Admissibility - SWE

Filmen visar de huvudsakliga villkor som måste vara uppfyllda för att ett klagomål ska tas upp till sakprövning av Europadomstolen.

Film om sakprövningsvillkoren

Interimistiska åtgärder

Vad är interimistiska åtgärder?

När domstolen får in ett klagomål kan den besluta att en stat tillfälligt bör vidta särskilda åtgärder medan domstolen prövar målet. Detta innebär vanligtvis en begäran till staten att avstå från att göra något, som exempelvis att inte utvisa personer till länder där de påstår att de riskerar att dödas eller utsättas för tortyr.

Begäran om intermistiska åtgärder (Praktiska instruktioner) (engelsk version)

Allmän information (engelsk version)

Praktisk information

Intermistiska åtgärder tillämpas endast av Europadomstolen i klart definierade situationer, när det finns en risk för allvarliga kränkningar av Europakonventionen. En stor andel av ansökningarna om interimistiska åtgärder uppfyller inte kraven och avslås därför.