Information in Swedish

Human Rights Building

Hur man lämnar in ett giltigt klagomål

Om du bestämmer dig för att klaga till Europadomstolen, se till att ditt klagomål uppfyller alla kraven i regel 47 i domstolens arbetsordning (”Rules of Court”), som anger vilken information och vilka dokument som måste finnas med i ett klagomål.

Om någon del av den information eller de dokument som krävs enligt regel 47, stycke 1 och 2, saknas, kommer ditt klagomål inte att behandlas av domstolen. Det är av yttersta vikt att alla fält i klagoformuläret fylls i.

Regel 47

Anförande av klagomål (engelsk version)

Ett giltigt klagomål kommer att behandlas av domstolen; det betyder dock inte att klagomålet kommer att prövas i sak av domstolen.

Att klaga till Europadomstolen

Ett nytt klagoformulär finns tillgängligt sedan den 1 januari 2014. Inget annat formulär får användas (Regel 47).

Klagoformuläret bör laddas ner från internet, fyllas i, skrivas ut och skickas med post till domstolen tillsammans med nödvändiga handlingar.

Kontakta inte domstolen för att få en pappersversion av klagoformuläret eftersom du då riskerar att klagomålet kommer in efter den gällande klagofristen.

Klagoformulär

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret

Tillägg för grupper av klaganden

Ditt klagomål till Europadomstolen

Den här broschyren beskriver de olika etapperna för Europadomstolens prövning av ett klagomål. Syftet med broschyren är att besvara de viktigaste frågorna som en klagande kan komma att ställa, framför allt efter att ett klagomål har skickats till domstolen.

Ditt klagomål till Europadomstolen – Hur du klagar och hur ditt klagomål kommer att behandlas (engelsk version)

Att skicka in klagomål

Ditt klagomål måste skickas med post till följande adress:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex


Vänligen notera att ett klagomål som skickas in via fax inte längre avbryter sex månaders-fristen.

Att fylla i klagoformuläret på internet

Viktigt!

Klagoformuläret kan endast användas med Adobe Reader 9 eller senare version (kan laddas ner från www.adobe.com). Spara ett formulär på din dator innan du fyller i detsamma. Skriv därefter ut formuläret och skicka det till Europadomstolen med post.

Fullmakt

Detta fullmaktsformulär ska användas endast om klaganden inte hade ett ombud när klagoformuläret ifylldes eller om klaganden önskar byta det ombud som angetts i ett klagoformulär som redan skickats till domstolen.

Användbara dokument

Frågor och Svar

“Frågor och Svar” innehåller information till framtida klagande.

Frågor och Svar

Praktisk guide om sakprövning

Den praktiska guiden om sakprövning vänder sig främst till jurister som vill framställa ett klagomål inför Europadomstolen. Den beskriver villkoren som ett klagomål måste uppfylla.

Praktisk guide om sakprövning

Översikt

Den här översikten visar hur ett klagomål behandlas av domstolen i dess olika dömande sammansättningar.

Förenklad översikt avseende Europadomstolens handläggning av mål

Film om hur du inger ett klagomål

Filmen förklarar hur du fyller i ett klagoformulär för att klagomålet ska behandlas av domstolen.

Film “Hur du inger ett giltigt klagomål”" (engelsk version)

Andra språk

Film om sakprövningsvillkoren

Admissibility - SWE

Filmen visar de huvudsakliga villkor som måste vara uppfyllda för att ett klagomål ska tas upp till sakprövning av Europadomstolen.

Film om sakprövningsvillkoren

Interimistiska åtgärder

Praktisk information

Vad är interimistiska åtgärder?

När domstolen får in ett klagomål kan den besluta att en stat tillfälligt bör vidta särskilda åtgärder medan domstolen prövar målet. Detta innebär vanligtvis en begäran till staten att avstå från att göra något, som exempelvis att inte utvisa personer till länder där de påstår att de riskerar att dödas eller utsättas för tortyr.

Begäran om intermistiska åtgärder (Praktiska instruktioner) (engelsk version)

Allmän information (engelsk version)

Faktablad om interimistiska åtgärder (engelsk version)

Kontakta Europadomstolen:
Domstolen har upprättat ett särskilt faxnummer för den som vill begära att domstolen beslutar om interimistiska åtgärder: +33 (0)3 88 41 39 00

Observera att om ni inte använder detta nummer, finns risken att er begäran inte behandlas omedelbart, särskilt under semestertider. Var därför vänlig att använda ovanstående nummer för all korrespondens gällande interimistiska åtgärder.

Fax och brev tas emot under följande tider:

En begäran ska vara så fullständig och tydlig som möjlig. Det rekommenderas dock att fax som överskrider tio sidor skickas i omgångar för att säkerställa att de kan tas emot och behandlas på bästa möjliga sätt.

* Lokal tid (GMT+1)

Information och dokument som bör bifogas en begäran

Markera i fetstil på första sidan av skrivelsen:

“Rule 39. Urgent”
Kontaktperson (namn och kontaktuppgifter):…

Om fallet gäller utvisning eller utlämning, ska även följande anges:

Utvisning/utlämning väntas verkställas den (datum, tid och utvisningsland): …

Lämna in en motiverad, specificerad och fullständig begäran.
En begäran om interimistiska åtgärder får endast ges in till domstolen med klagandens tillstånd och bör åtföljas av ett korrekt ifyllt klagoformulär. Om begäran görs av ett ombud måste ett fullmaktsformulär fyllas i och lämnas in omedelbart eller inom de närmaste dagarna.

Bifoga kopior på alla beslut och domar som relaterar till begäran, i synnerhet alla relevanta beslut och domar som har fattats av nationella domstolar och/eller andra myndigheter.

Bifoga kopior på alla andra handlingar som anses stödja de påståenden som åberopas inför Europadomstolen.

Uppföljning av en begäran

När en begäran om interimistiska åtgärder har skickats in till Europadomstolen, måste klaganden eller dennes ombud följa upp begäran. Det är särskilt viktigt att domstolen genast får besked om förändringar i klagandens administrativa status eller andra omständigheter av betydelse (till exempel om klaganden har beviljats uppehållstillstånd eller återvänt till sitt hemland). Klagandens ombud förväntas därutöver att genast informera domstolen om han eller hon har förlorat kontakten med sin klient.

Intermistiska åtgärder tillämpas endast av Europadomstolen i klart definierade situationer, när det finns en risk för allvarliga kränkningar av Europakonventionen.

En stor andel av ansökningarna om interimistiska åtgärder uppfyller inte kraven och avslås därför.