Informations en serbe

Human Rights Building

Како правилно поднети представку Суду

Ако одлучите да поднесете представку Суду, молимо вас да проверите да ли је у складу са Правилом 47 Пословника Суда које објашњава како се подноси представка и која документа треба доставити.

Ако изоставите било који податак или документ тражен у члану 47 §§ 1 и 2, Суд неће узети у разматрање ваше жалбене наводе. Зато је неопходно да сва кућишта обрасца представке буду уредно попуњена.

Члан 47

Покретање поступка (француска верзија)

Суд ће правилно поднету представку разматрати, али то не значи и да ће је прогласити прихватљивом.

Обраћање Суду

Нови образац представке је у оптицају од 1. јануара 2014. Немојте користити ниједан други образац (члан 47).

Потребно је да образац представке преузмете са интернет-странице Суда, попуните га, одштампате и пошаљете поштом Суду уз релевантна пратећа документа.

Немојте од Суда тражити штампану верзију обрасца, може се догодити да прекорачите рок предвиђен за подношење представке.

Образац представке

Упутство за попуњавање обрасца представке

Додатак за већи број подносилаца

Представка упућена Суду

Ова брошура описује различите етапе поступка кроз које Суд разматра представку и осмишљена је да дâ одговорe на различита питања која би подносилац могао имати, нарочито од тренутка када је представка послата Суду.

Ваша представка пред ЕСЉП – како се обратити Суду и како ће представка бити разматрана

Слање представки

Представке је потребно слати поштом на следећу адресу :

Monsieur le Greffier
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg cedex


Имајте у виду да слање представке путем факса више не прекида рок од шест месеци.

Попуњавање обрасца представке путем интернета

Важно !

Молимо вас да имате у виду да ће се обрасци на овој интернет страници исправно отворити само ако ваш рачунар поседује програм Adobe Reader 9 или његове новије верзије (исти можете преузети са странице www.adobe.com). Молимо вас да најпре сачувате копију обрасца на свом рачунару пре него што је попуните уз помоћ програма Adobe Reader, а онда да је одштампате и пошаљете Суду.

Пуномоћје

Образац пуномоћја се користи искључиво када подносилац представке није имао пуномоћника у тренутку подношења представке или уколико подносилац представке жели да промени пуномоћника наведеног у представци поднетој Суду.

Корисна документа

Питања и одговори

„Питања и одговори“ пружају информације будућим подносиоцима.

Питања и одговори

Приручник о прихватљивости представке

Приручник о критеријумима прихватљивости представке намењен је углавном правницима која желе да пошаљу предмет Суду. У њему су описани услови прихватљивости које свака представка мора да испуњава.

Приручник о прихватљивости представке

Дијаграм поступка

Овај дијаграм дочарава кретање предмета сходно саставу Суда.

Поједностављени дијаграм поступка пред Судом

Видео запис о подношењу представке

Овај спот објашњава како треба попунити образац представке да би је Суд узео у разматрање.

Видео запис „Како правилно поднети представку Суду“"

Видео запис о условима прихватљивости

Овај видео запис наводи главне услове прихватљивости који морају бити испуњени да бисте се обратили Суду.

Видео запис о условима прихватљивости (француска верзија)

Други језици

Привремене мере

практичне информације

Шта су привремене мере

Када Суд прими представку, он може одлучити да држава треба да предузме одређене привремене мере док је предмет у разматрању. То обично подразумева захтев држави да се суздржи од одређене радње, на пример, од враћања појединаца у земље у којима би, према њиховим тврдњама, били суочени са смрћу или мучењем.

Захтев за привремену меру (практична упутства) (француска верзија)

Општа презентација (француска верзија)

Тематска табела о привременим мерама (француска верзија)

Како ступити у контакт са Судом:
Суд је увео посебан број факса на који се шаљу захтеви за одређивање привремених мера: +33 (0)3 88 41 39 00

Молим вас да имате у виду да ваш захтев можда неће одмах бити размотрен ако га не пошаљете на овај број, нарочито у време празника. Зато вас молимо да користите тај број за сву преписку везану за привремене мере.

Факсови и писма се примају:

Захтеве треба срочити на најразумљивији и најсажетији начин. Ипак, саветуjе се да се факсови дужи од десет страна шаљу у више делова како би их Суд примио и обрадио на најбољи могући начин.

* По локалном времену (GMT + 1)

Информације и документа које треба приложити уз захтев

На првој страници документа масним словима наведите следеће:

« Article 39. Urgent »
Особа за контакт (име и презиме и детаљи за контакт):...

У предметима везаним за депортацију или изручење, треба навести и следеће:

Удаљење се очекује (датум, време и одредиште):...

Поднесите образложен, конкретан и потпун захтев. Захтеви за привремене мере морају да се подносе Суду уз пристанак подносиоца и требало би да буду праћени уредно попуњеним обрасцем представке. Ако захтев подноси заступник, мора му одмах придружити, или послати у року од неколико дана, уредно попуњен образац пуномоћја.

Приложите копије свих одлука везаних за захтев, нарочито релевантне одлуке домаћих судова и других органа.

Приложите копије свих других докумената који по вашем мишљењу поткрепљују наводе поднете Суду.

Наставак поступка

Када је захтев за привремену меру поднет, подносилац или његов/њен заступник је дужан да прати поступак. Конкретно, врло је важно да се Суд у најкраћем року обавести о свакој промени административног статуса подносиоца или других околности (на пример, ако је подносиоцу одобрена дозвола боравка или ако се врати у земљу порекла). Заступник подносиоца мора такође брзо и самоиницијативно да обавести Суд о евентуалном губитку контакта са странком.

Привремене мере Суд одређује само у јасно одређеним ситуацијама, тј. у случају када постоји опасности од озбиљног кршења Конвенције.

Велики проценат захтева за привремене мере је непримерен и стога одбачен.