Information in Albanian

Human Rights Building

Neni 47 i Rregullores së Gjykatës është ndryshuar më 1 janar 2016

Neni 47 i Rregullores së Gjykatës, i cili përcakton kushtet për t’iu drejtuar Gjykatës dhe për depozitimin e një ankimi të plotë dhe të vlefshëm, pësoi ndryshime më 1 Janar 2016. Ndryshimet janë të vogla dhe janë përshkruar në detaje në njoftimin për shtyp të nxjerrë nga Gjykata më 1 Dhjetor 2015.

Pas ndryshimeve, të gjitha dokumentet përkatëse duke përfshirë formularin e ankimit dhe Shënimet mbi plotësimin e formularit të ankimit janë përditësuar. Ankuesit dhe përfaqësuesit e tyre duhet të përdorin variantin e tanishëm të formularit të ankimit. Formularët e vjetër të ankimit, të cilët kanë qenë në përdorim prej 1 Janarit 2014 dhe që janë dërguar në Gjykatë përpara 1 Janarit 2016, do të vazhdojnë të pranohen nëse janë në përputhje me kërkesat e Nenit 47.

Press release (01/12/2015)

Si të përgatisni një ankesë të vlefshme

Në qoftë se ju vendosni t’i drejtoheni Gjykatës, luteni të siguroheni që ankesa juaj të jetë në përputhje me nenin 47 të Rregullores së Gjykatës, i cili përcakton informacionin dhe dokumentet që duhet të dërgohen.

Nëse mungon ndonjë informacion ose dokument sikurse kërkohet nga neni 47 §§ 1 dhe 2, ankesat tuaja nuk do të shqyrtohen nga Gjykata. Si pasojë, është e domosdoshme që të plotësohen të gjitha rubrikat e formularit të ankimit.

Neni 47

Fillimi i procedurave (Version anglisht)

Edhe pse një ankesë e cila është paraqitur siç duhet do të shqyrtohet nga Gjykata, kjo nuk do të thotë se ankesa do të deklarohet e pranueshme.

Si t’i drejtoheni Gjykatës?

Formulari i ankimit duhet të shkarkohet, të plotësohet, të printohet dhe të dërgohet me postë në Gjykatë së bashku me dokumentet e nevojshme. Asnjë formë tjetër formular ankimi nuk duhet të përdoret. Dokumentet e tjera të listuara më poshtë duhet të konsultohen për t’ju ndihmuar që formulari i ankimit të plotësohet sic duhet.

Mos kontaktoni Gjykatën për të marrë një kopje të printuar të formularit; printimi i formularit nga ana juaj do t’ju kursejë kohë dhe do të bëjë të mundur që ankimi juaj të mbërrijë në Gjykatë brenda afatit.

Formulari i ankimit

Dokumente të nevojshme

Pyetje dhe Përgjigje

“Pyetjet & përgjigjet” përmbajnë informacion për ankuesit e ardhshëm

Pyetje dhe Përgjigje

Ankesa juaj në GJEDNJ

Kjo broshurë, e cili përshkruan faza të ndryshme të procedurës së shqyrtimit të ankesës suaj nga Gjykata, ka për qëllim t’u japë përgjigje pyetjeve kryesore që ngrihen nga ankuesit, sidomos pasi ata kanë dërguar në Gjykatë ankesën e tyre.

Ankesa juaj në GJEDNJ – Si t’i drejtoheni Gjykatës dhe si do të trajtohet ankesa juaj (Version anglisht)

Trajtimi i çështjeve

Kjo tabelë tregon rrjedhën e ecurisë për një çështje sipas trupit gjyqësor.

Skema e thjeshtuar e shqyrtimit të një çështje përpara Gjykatës

Udhërrëfyes praktik për pranueshmërinë

Udhërrëfyesi Praktik mbi Kriteret për Pranueshmërinë është krijuar kryesisht për avokatët të cilët dëshirojnë të paraqesin një çështje përpara Gjykatës. Ky udhërrëfyes përshkruan kushtet e pranueshmërisë të cilat duhet të përmbushë një ankesë.

Udhërrëfyes praktik për pranueshmërinë

Video mbi paraqitjen e një ankese

Ky videoklip është një shembull për të shpjeguar si të plotësohet formulari i ankimit në mënyrë që të shqyrtohet nga Gjykata. Luteni të kini parasysh që edhe pse kjo video ju tregon mënyrën sesi të depozitohet një formular ankimi në mënyrë korrekte, disa informacione është e nevojshme të përditësohen në përputhje me dokumentet referues më të fundit.

Video mbi “paraqitjen e një ankese” (Version anglisht)

Shënime mbi plotësimin e formularit të ankimit

Gjuhë të tjera

Video mbi kushtet e pranueshmërisë

Admissibility - SQI

Kjo video përcakton kushtet kryesore që kërkohen për t’iu drejtuar Gjykatës

Video mbi kushtet e pranueshmërisë

Masat e përkohshme

Informacion praktik

Çfarë janë masat e përkohshme?

Kur një ankesë i drejtohet Gjykatës, Gjykata mund t’i kërkojë një Shteti të marrë disa masa të përkohshme, ndërkohë që ajo duhet të vendosë rreth shqyrtimit të çështjes. Zakonisht, Gjykata i drejtohet një Shteti për t’u përmbajtur nga kryerja e ndonjë veprimi, si për shembull moskthimi i individit në vendin e tij të origjinës ku mendohet se ai/ajo do të dënohet me vdekje apo do t’i nënshtrohet torturës.

Kërkesat për masë të përkohshme (Udhëzim praktik) (Version anglisht)

Prezantim i përgjithshëm (Version anglisht)

Informacion mbi masat e përkohshme (Version anglisht)

Si mund të kontaktoni Gjykatën?
Gjykata ka vënë në dispozicion një numër të veçantë faksi për dërgimin e kërkesave për masa të përkohshme: +33 (0)3 88 41 39 00

Luteni të vini re se mospërdorimi i këtij numri mund të rezultojë në atë që kërkesa juaj të mos trajtohet menjëherë, në veçanti gjatë periudhave të festave. Për këtë arsye, luteni të përdorni numrin e shënuar më lart për gjithë korrespondencën lidhur me masat e përkohshme.

Fakset dhe letrat pranohen nga:

  • E hëna deri në të premten nga ora 8:00 deri në ora 16:00*
  • Kërkesat e dërguara pas orës 16:00 normalisht nuk do të trajtohen brenda së njëjtës ditë. (Kalendari i festave zyrtare)

Kërkesat duhet të paraqiten në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse dhe të përmbledhur. Megjithatë, rekomandohet që çdo faks që tejkalon dhjetë faqe të dërgohet në disa pjesë në mënyrë që të merret dhe trajtohet në kushtet më të mira të mundshme.

* Koha vendore (GMT+1)

Informacioni dhe dokumentet që i duhen bashkëngjitur kërkesës

Shënoni me shkronja të theksuara në faqen e parë të dokumentit:

“Rule 39. Urgent”
Personi i kontaktit (emri dhe detajet e kontaktit):…

Në rastet e dëbimit apo ekstradimit, duhet të shënohet:

Largimi pritet të ndodhë më (data, ora dhe destinacioni):…

Dorëzoni një kërkesë të arsyetuar, të qartë dhe të plotë.
Kërkesat për masa të përkohshme duhet të dorëzohen në Gjykatë me pëlqimin e ankuesit dhe preferohet të shoqërohen me një formular të ankimit të plotësuar në mënyrën e duhur. Nëse kërkesa paraqitet nga përfaqësuesi/ja, menjëhere ose brenda disa ditëve duhet të plotësohet dhe dërgohet një prokurë.

Bashkëngjisni nga një kopje të të gjitha vendimeve që lidhen me kërkesën, në veçanti vendimet e gjykatave të brendshme, të organeve administrative apo autoriteteve të tjera vendore.

Bashkëngjisni nga një kopje të dokumenteve të tjera të cilat mendohet se provojnë pretendimet e paraqitura në Gjykatë.

Gjykata miraton marrjen e masave të përkohshme vetëm në kushte të mirëpërcaktuara, kur ka një rrezik se mund të ndodhin shkelje të rënda të Konventës.

Një pjesë e madhe e kërkesave për masa të përkohshme janë pavend dhe refuzohen.

Ndjekja e kërkesave

Pas dorëzimit të kërkesës për masa të përkohshme, ankuesi/ja apo përfaqësuesi i tij/saj duhet të marrin masa për t’u interesuar rreth saj. Në veçanti, Gjykata duhet të informohet menjëherë lidhur me ndryshimet e statusit administrativ të ankuesit apo rrethanave të tjera (për shembull, dhënia e lejes së qendrimit apo kthimi në vendin e origjinës). Gjithashtu, përfaqësuesi i kërkuesit/kërkueses duhet të informojë Gjykatën menjëherë, me iniciativën e tij/saj, lidhur me çdo humbje të mundshme të kontaktit me klientin e tij/saj.