Information in Slovak

Human Rights Building

Zmeny Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu k 1. januáru 2016

S účinnosťou od 1. januára 2016 platia zmeny Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu. Toto pravidlo stanovuje podmienky pre podanie sťažnosti Súdu a pre predloženie úplnej a platnej sťažnosti. Ide o drobné zmeny, ktoré sú podrobne vysvetlené v tlačovej správe Súdu zo dňa 1. decembra 2015.

Na základe týchto zmien boli aktualizované všetky dotknuté materiály, vrátane formulára sťažnosti a Poznámok k vyplneniu formulára sťažnosti. Sťažovatelia a ich zástupcovia by mali používať aktuálnu verziu formulára sťažnosti. Predošlé formuláre sťažnosti, ktoré boli k dispozícii od 1. januára 2014, a ktoré boli Súdu zaslané pred 1. januárom 2016, budú akceptované v prípade, že budú spĺňať všetky náležitosti Pravidla 47.

Communiqué de presse (01/12/2015)

Ako predložiť sťažnosť platným spôsobom

Ak ste sa rozhodli obrátiť sa na Súd, uistite sa, že Vaša sťažnosť zodpovedá požiadavkám Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu. Uvedené Pravidlo stanovuje, ktoré informácie a dokumenty musia byť predložené.

Neposkytnutie čo i len jednej informácie alebo dokumentu požadovaného Pravidlom 47 ods. 1 a 2 bude mať za následok, že sťažnosť nebude preskúmaná Súdom. Je preto nevyhnutné, aby boli vyplnené všetky časti formulára sťažnosti.

Pravidlo 47

Začatie konania (anglická verzia)

Sťažnosť predložená platným spôsobom bude preskúmaná Súdnom. To však ešte neznamená, že bude vyhlásená za prijateľnú.

Predložiť sťažnosť Súdu

Je potrebné stiahnuť si formulár sťažnosti (z internetovej stránky Súdu), vyplniť ho, vytlačiť a poslať ho Súdu poštou spolu s príslušnými listinami. Nepoužívajte žiadny iný formulár. K správnemu vyplneniu formulára sťažnosti si preštudujte dokumenty uvedené nižšie.

Neodporúča sa žiadať Súd o zaslanie papierovej verzie formulára. Ak si formulár vytlačíte sami, ušetríte tým čas a znížite riziko zmeškania lehoty na predloženie Vašej sťažnosti.

Formulár sťažnosti

Užitočné dokumenty

Vaša sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské práva

Tento dokument popisuje jednotlivé fázy konania, v ktorom Súd skúma predložené sťažnosti. Jeho účelom je zodpovedať základné otázky, ktoré si môžu klásť sťažovatelia, najmä po odoslaní ich sťažností Súdu.

Vaša sťažnosť Súdu – ako ju predložiť a ako bude prebiehať jej spracovanie (anglická verzia)

Otázky a Odpovede

„Otázky a Odpovede“ sú určené pre prípadných budúcich sťažovateľov.

Otázky a Odpovede

Priebeh spracovania sťažností

Tento diagram zobrazuje priebeh spracovania sťažnosti Súdom podľa toho, ktorá z jeho formácií vec posudzuje.

Zjednodušená schéma spracovania sťažnosti Súdom podľa sudcovskej formácie

Praktická príručka o prijateľnosti

Praktická príručka o kritériách prijateľnosti je určená predovšetkým pre advokátov, ktorí si prajú predložiť Súdu sťažnosť. Popisuje podmienky prijateľnosti, ktoré musí sťažnosť spĺňať.

Praktická príručka o prijateľnosti

Videoklip o podaní sťažnosti

Tento videoklip obsahuje návod ako vyplniť formulár sťažnosti tak, aby sťažnosť mohla byť preskúmaná Súdom. Vezmite prosím na vedomie, že aj keď videoklip správne popisuje hlavné aspekty riadneho predloženia sťažnosti, niektoré v ňom obsiahnuté informácie treba vnímať v nadväznosti na posledné zmeny dokumentov, z ktorých videoklip vychádza.

Videoklip „Ako predložiť sťažnosť platným spôsobom“" (anglická verzia)

Poznámky k vyplneniu formulára sťažnosti

Iné jazyky

Videoklip o podmienkach prijateľnosti

Admissibility - SLK

Tento videoklip vysvetľuje hlavné podmienky prijateľnosti, ktorých splnenie sa vyžaduje pre podanie sťažnosti Súdu.

Videoklip o podmienkach prijateľnosti

Predbežné opatrenia

Čo sú to predbežné opatrenia?

Keď Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) prijme sťažnosť, dotknutému štátu môže nariadiť, aby dočasne prijal určité opatrenia platné dovtedy, kým Súd danú vec nepreskúma. Zvyčajne to znamená, že Súd štátu nariadi, aby sa zdržal určitého konania, napr. aby nevrátil osobu do krajiny, kde by jej údajne hrozila smrť alebo mučenie.

Žiadosti o predbežné opatrenia (Praktické pokyny) (anglická verzia)

Všeobecná prezentácia (anglická verzia)

Praktické informácie

Súd vyhovie žiadostiam o predbežné opatrenia len pri splnení jasne stanovených podmienok, a síce v prípadoch, keď existuje hrozba závažných porušení Dohovoru. Veľká časť žiadostí o predbežné opatrenia nespĺňa požiadavky v dôsledku čoho sú odmietnuté.