Information in Slovak

Human Rights Building

Zmeny Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu k 1. januáru 2016

S účinnosťou od 1. januára 2016 platia zmeny Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu. Toto pravidlo stanovuje podmienky pre podanie sťažnosti Súdu a pre predloženie úplnej a platnej sťažnosti. Ide o drobné zmeny, ktoré sú podrobne vysvetlené v tlačovej správe Súdu zo dňa 1. decembra 2015.

Na základe týchto zmien boli aktualizované všetky dotknuté materiály, vrátane formulára sťažnosti a Poznámok k vyplneniu formulára sťažnosti. Sťažovatelia a ich zástupcovia by mali používať aktuálnu verziu formulára sťažnosti. Predošlé formuláre sťažnosti, ktoré boli k dispozícii od 1. januára 2014, a ktoré boli Súdu zaslané pred 1. januárom 2016, budú akceptované v prípade, že budú spĺňať všetky náležitosti Pravidla 47.

Communiqué de presse (01/12/2015)

Ako predložiť sťažnosť platným spôsobom

Ak ste sa rozhodli obrátiť sa na Súd, uistite sa, že Vaša sťažnosť zodpovedá požiadavkám Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu. Uvedené Pravidlo stanovuje, ktoré informácie a dokumenty musia byť predložené.

Neposkytnutie čo i len jednej informácie alebo dokumentu požadovaného Pravidlom 47 ods. 1 a 2 bude mať za následok, že sťažnosť nebude preskúmaná Súdom. Je preto nevyhnutné, aby boli vyplnené všetky časti formulára sťažnosti.

Pravidlo 47

Začatie konania (anglická verzia)

Sťažnosť predložená platným spôsobom bude preskúmaná Súdnom. To však ešte neznamená, že bude vyhlásená za prijateľnú.

Predložiť sťažnosť Súdu

Je potrebné stiahnuť si formulár sťažnosti (z internetovej stránky Súdu), vyplniť ho, vytlačiť a poslať ho Súdu poštou spolu s príslušnými listinami. Nepoužívajte žiadny iný formulár. K správnemu vyplneniu formulára sťažnosti si preštudujte dokumenty uvedené nižšie.

Neodporúča sa žiadať Súd o zaslanie papierovej verzie formulára. Ak si formulár vytlačíte sami, ušetríte tým čas a znížite riziko zmeškania lehoty na predloženie Vašej sťažnosti.

Formulár sťažnosti

Užitočné dokumenty

Otázky a Odpovede

„Otázky a Odpovede“ sú určené pre prípadných budúcich sťažovateľov.

Otázky a Odpovede

Vaša sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské práva

Tento dokument popisuje jednotlivé fázy konania, v ktorom Súd skúma predložené sťažnosti. Jeho účelom je zodpovedať základné otázky, ktoré si môžu klásť sťažovatelia, najmä po odoslaní ich sťažností Súdu.

Vaša sťažnosť Súdu – ako ju predložiť a ako bude prebiehať jej spracovanie (anglická verzia)

Priebeh spracovania sťažností

Tento diagram zobrazuje priebeh spracovania sťažnosti Súdom podľa toho, ktorá z jeho formácií vec posudzuje.

Zjednodušená schéma spracovania sťažnosti Súdom podľa sudcovskej formácie

Praktická príručka o prijateľnosti

Praktická príručka o kritériách prijateľnosti je určená predovšetkým pre advokátov, ktorí si prajú predložiť Súdu sťažnosť. Popisuje podmienky prijateľnosti, ktoré musí sťažnosť spĺňať.

Praktická príručka o prijateľnosti

Videoklip o podaní sťažnosti

Tento videoklip obsahuje návod ako vyplniť formulár sťažnosti tak, aby sťažnosť mohla byť preskúmaná Súdom. Vezmite prosím na vedomie, že aj keď videoklip správne popisuje hlavné aspekty riadneho predloženia sťažnosti, niektoré v ňom obsiahnuté informácie treba vnímať v nadväznosti na posledné zmeny dokumentov, z ktorých videoklip vychádza.

Videoklip „Ako predložiť sťažnosť platným spôsobom“" (anglická verzia)

Poznámky k vyplneniu formulára sťažnosti

Iné jazyky

Videoklip o podmienkach prijateľnosti

Admissibility - SLK

Tento videoklip vysvetľuje hlavné podmienky prijateľnosti, ktorých splnenie sa vyžaduje pre podanie sťažnosti Súdu.

Videoklip o podmienkach prijateľnosti

Predbežné opatrenia

Praktické informácie

Čo sú to predbežné opatrenia?

Keď Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) prijme sťažnosť, dotknutému štátu môže nariadiť, aby dočasne prijal určité opatrenia platné dovtedy, kým Súd danú vec nepreskúma. Zvyčajne to znamená, že Súd štátu nariadi, aby sa zdržal určitého konania, napr. aby nevrátil osobu do krajiny, kde by jej údajne hrozila smrť alebo mučenie.

Žiadosti o predbežné opatrenia (Praktické pokyny) (anglická verzia)

Všeobecná prezentácia (anglická verzia)

Tematický dokument o predbežných opatreniach (anglická verzia)

Ako sa obrátiť na súd:
Súd zriadil špeciálne faxové číslo na zasielanie žiadostí o predbežné opatrenia: +33 (0)3 88 41 39 00

Treba vziať na vedomie, že ak sa toto číslo nepoužije, je možné, že Súd sa žiadosťou nebude zaoberať okamžite, najmä počas období prázdnin. Z týchto dôvodov je potrebné zasielať všetku korešpondenciu týkajúcu sa predbežných opatrení na toto číslo.

Faxy a listy sa prijímajú:

Žiadosti o predbežné opatrenia musia byť v maximálnej možnej miere úplné a stručné. Ak však faxové podanie obsahuje viac ako desať strán, odporúča sa ho odoslať vo viacerých častiach. Umožní to jeho prijatie a spracovanie optimálnym spôsobom.

* Miestny čas (GMT +1)

Informácie a dokumenty, ktoré treba pripojiť k žiadosti

Na prvej strane dokumentu uviesť tučným písmom:

“Rule 39. Urgent”
Kontaktná osoba (meno a kontaktné údaje): ..

V prípadoch vyhostenia alebo vydania je potrebné tiež uviesť:

Premiestnenie sa očakáva (deň, hodina a miesto určenia): ...

Žiadosť musí byť odôvodnená, konkrétna a úplná.
Žiadosti o predbežné opatrenie musia byť predložené Súdu so súhlasom sťažovateľov a podľa možnosti by k nim mal byť priložený vyplnený formulár sťažnosti. Pokiaľ žiadosť podáva zástupca sťažovateľa, vyplnený a podpísaný formulár na udelenie plnomocenstva musí byť odoslaný okamžite alebo bezodkladne v priebehu nasledujúcich dní.

Priložte kópie všetkých rozhodnutí súvisiacich so žiadosťou, najmä relevantné rozhodnutia vnútroštátnych súdov ako i iných orgánov.

Priložiť kópie všetkých ďalších dokumentov, ktoré odôvodňujú tvrdenia predložené Súdu.

Súd vyhovie žiadostiam o predbežné opatrenia len pri splnení jasne stanovených podmienok, a síce v prípadoch, keď existuje hrozba závažných porušení Dohovoru.

Veľká časť žiadostí o predbežné opatrenia nespĺňa požiadavky v dôsledku čoho sú odmietnuté.

Informovanie o ďalšom vývoji

Po podaní žiadosti o predbežné opatrenie sa vyžaduje, aby sťažovatelia alebo ich zástupcovia zabezpečili predloženie informácií o ďalšom vývoji. Najmä je nevyhnutné informovať Súd o každej zmene pokiaľ ide o situáciu sťažovateľov alebo iné okolnosti (napr. získanie povolenie na pobyt alebo návrat do krajiny ich pôvodu). Zástupcovia sťažovateľov musia informovať Súd z vlastnej iniciatívy a bezodkladne o prípadnej strate kontaktu s klientom.