Information in Montenegrin

Human Rights Building

Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu

Ako odlučite da podnesete predstavku Sudu, molimo vas da provjerite da li je u skladu sa Pravilom 47 Poslovnika Suda koje objašnjava kako se podnosi predstavka i koja dokumenta treba dostaviti.

Ako izostavite bilo koji podatak ili dokument tražen u članu 47 §§ 1 i 2, Sud neće uzeti u razmatranje vaše žalbene navode. Zato je neophodno da sva polja obrasca predstavke budu uredno popunjena.

Član 47

Pokretanje postupka (Engleska verzija)

Sud će pravilno podnijetu predstavku uzeti u razmatranje, ali to ne znači i da će je proglasiti prihvatljivom.

Obraćanje Sudu

Novi obrazac predstavke je u opticaju od 1. januara 2014. Nemojte koristiti nijedan drugi obrazac (član 47).

Potrebno je da obrazac predstavke preuzmete sa internet-stranice Suda, popunite ga, odštampate i pošaljete poštom Sudu uz relevantna prateća dokumenta.

Nemojte od Suda tražiti štampanu verziju obrasca, može se dogoditi da prekoračite rok predviđen za podnošenje predstavke.

Obrazac predstavke

Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke

Dodatak za veći broj podnosilaca

Predstavka upućena Sudu

Ova brošura opisuje različite etape postupka kroz koje Sud razmatra predstavku i osmišljena je da dâ odgovore na različita pitanja koja bi podnosilac mogao imati, naročito od trenutka kada je predstavka poslata Sudu.

Vaša predstavka pred ESLJP – kako se obratiti Sudu i kako će predstavka biti razmatrana (Engleska verzija)

Slanje predstavki

Predstavke je potrebno slati poštom na sljedeću adresu :

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex


Imajte u vidu da slanje predstavke putem faksa više ne prekida rok od šest mjeseci.

Popunjavanje obrasca predstavke putem interneta

Važno !

Molimo vas da imate u vidu da se obrazac predstavke može pravilno ispuniti isključivo u programu Adobe Reader 9 i novijem koji se može preuzeti sa www.adobe.com. Sačuvajte na kompjuteru kopiju obrasca predstavke, popunite koristeći program Adobe Reader, odštampajte i pošaljite Sudu.

Punomoćje

Obrazac punomoćja se koristi isključivo kada podnosilac predstavke nije imao punomoćnika u trenutku podnošenja predstavke ili ukoliko podnosilac predstavke želi da promijeni punomoćnika navedenog u predstavci podnijetoj Sudu.

Korisna dokumenta

Pitanja i Odgovori

„Pitanja i odgovori“ pružaju informacije budućim podnosiocima.

Pitanja i Odgovori

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Priručnik o kriterijumima prihvatljivosti predstavke namjenjen je uglavnom pravnicima koji žele da pošalju predmet Sudu. U njemu su opisani uslovi prihvatljivosti koje svaka predstavka mora da ispunjava.

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Dijagram postupka

Ovaj dijagram dočarava kretanje predmeta shodno sastavu Suda.

Pojednostavljeni dijagram postupka pred Sudom

Video zapis o podnošenju predstavke

Ovaj spot objašnjava kako treba popuniti obrazac predstavke da bi je Sud uzeo u razmatranje.

Video zapis „Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu“

Drugi jezici

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Admissibility - MNE

Ovaj video zapis navodi glavne uslove prihvatljivosti koji moraju biti ispunjeni da biste se obratili Sudu.

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Privremene mjere

Praktične informacije

Što su to privremene mjere?

Kada Sud primi predstavku on može da odluči da Država treba da preduzme određene mjere privremeno dok on nastavlja da ispituje predmet. To se obično sastoji od toga da se od države traži da se uzdrži od neke radnje, kao na primjer da ne vrati pojedinca u zemlju u kojoj ga navodno čeka smrt ili mučenje.

Zahtjevi za privremene mjere (Praktična uputstva) (Engleska verzija)

Uopšteno predstavljanje (Engleska verzija)

Tematska tabela o privremenim mjerama (Engleska verzija)

Kako da kontaktirate Sud:
Sud je odredio poseban broj faksa na koji se šalju zahtjevi za privremene mjere: +33 (0)3 88 41 39 00

Pazite! Ukoliko se ne obratite na ovaj broj to može dovesti do toga da se o vašem zahtjevu ne odlučuje odmah, posebno u periodu godišnjih odmora. Zbog toga obavezno zahtjev pošaljite na gore navedeni broj kada je riječ o privremenim mjerama.

Faksovi i dopisi primaju se:

  • Od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova*
  • Zahtjevi koji se pošalju nakon 16 :00 časova obično se ne obrađuju istog dana (godišnji odmori)

Zahtjeve treba sročiti na najrazumljiviji i najsažetiji način. Ipak, savjetuje se da se faksovi duži od deset strana šalju u više djelova kako bi ih Sud primio i obradio na najbolji mogući način.

*Po lokalnom vremenu (GMT+1)

Informacije i dokumenta koje treba priložiti uz zahtjev

Masnim slovima na prvoj stranici dokumenta napišite:

“Rule 39. Urgent”
Kontakt osoba (ime i podaci potrebni za kontakt):...

U slučajevima deportacije ili izručenja, treba navesti sljedeće:

Udaljenje se očekuje (datum, vrijeme i destinacija):…

Pobrinite se da vaš zahtjev bude obrazložen, konkretan i potpun.
Zahtjevi za privremene mjere moraju da se podnesu Sudu uz pristanak podnosioca i trebalo bi da budu praćeni uredno popunjenim obrascem predstavke. Ako zahtjev podnosi zastupnik, mora mu odmah pridružiti, ili poslati u roku od nekoliko dana, uredno popunjen obrazac punomoćja.

Priložite kopije svih odluka koje se odnose na vaš zahtjev, naročito relevantnih odluka domaćih sudova i tribunala ili druge relevantne odluke.

Priložite kopije svih drugih dokumenata za koje smatrate da potkrepljuju navode koje ste predali Sudu.

Privremene mjere Sud određuje samo u jasno određenim situacijama, tj. u slučaju kada postoji opasnost od ozbiljnog kršenja Konvencije.

Veliki procenat zahtjeva za privremene mjere je neprimjeren i stoga odbačen.

Nastavak postupka

Kada je zahtjev za privremenu mjeru podnijet, podnosilac ili njegov/njen zastupnik je dužan da prati postupak. Konkretno, vrlo je važno da se Sud u najkraćem roku obavijesti o svakoj promjeni administrativnog statusa podnosioca ili drugih okolnosti (na primjer, ako je podnosiocu odobrena dozvola boravka ili ako se vrati u zemlju porijekla). Zastupnik podnosioca mora takođe brzo i samoinicijativno da obavijesti Sud o eventualnom gubitku kontakta sa strankom.