Informations en lituanien

Human Rights Building

Kaip tinkamai pateikti pareiškimą?

Jei nusprendėte kreiptis į Teismą, užtikrinkite, kad pareiškimas atitiktų Teismo reglamento 47 taisyklę, kurioje išdėstyta informacija bei nurodyti dokumentai, kuriuos privalu pateikti.

Jei nepateiksite bet kurios 47 taisyklės 1 ir 2 punktuose nurodytos informacijos ar dokumentų, Jūsų pareiškimo Teismas nenagrinės. Būtina, kad visi pareiškimo formuliaro laukai būtų užpildyti.

47 taisyklė

Pareiškimo pateikimas Teismui (Versija prancūzų kalba)

Tinkamai pateiktas pareiškimas bus nagrinėjimas Teisme, bet tai nereiškia, kad pareiškimas bus paskelbtas priimtinu.

Kreiptis į Teismą

Nauja pareiškimo formuliaro forma yra prieinama nuo 2014 m. sausio 1 d. Jokia kita pareiškimo forma negali būti naudojama (47 taisyklė).

Pareiškimo formuliarą reikėtų parsisiųsti, užpildyti, atspausdinti ir kartu su būtinais dokumentais išsiųsti į Teismą

Norėdami būti tikri, jog Jūsų pareiškimas pasieks Teismą laiku, neprašykite Teismo atsiųsti popierinę pareiškimo formą, o patys atsispausdinkite pareiškimo formuliarą ir jį užpildykite.

Pareiškimo formuliaras

Pareiškimo formuliaro pildymo atmintinė

Priedas (pildomas esant daugiau nei 5 pareiškėjams)

Jūsų pareiškimas Teismui

Ma requête à la CEDH

Šis leidinys, kuriame aprašomos bylos nagrinėjimo stadijos Teisme, turėtų padėti atsakyti į dažniausiai pareiškėjų pateikiamus klausimus apie tai, kas nutinka, kai pareiškimo formuliaras išsiunčiamas į Teismą.

Jūsų pareiškimas Teismui: kaip pateikti ir kaip vyksta bylos nagrinėjimas (Versija prancūzų kalba)

Pareiškimų siuntimas

Pareiškimą reikia siųsti šiuo adresu:


Monsieur le Greffier
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg cedex


Atkreipkite dėmesį į tai, kad pareiškimo formuliaro siuntimas faksu nepertraukia šešių mėnesio termino, per kurį reikia pateikti pareiškimą.

Pareiškimo formuliaro pildymas internetu

Svarbu!

Norėdami tinkamai užpildyti pareiškimo formuliarą, naudokite Adobe Reader 9 ar naujesnę šios programos versiją (programą galite parsisiųsti iš www.adobe.com). Pirmiausia atsisiųskite ir išsaugokite pareiškimo formą savo kompiuteryje, vėliau ją užpildykite, naudodami Adobe Reader programą, atspausdinkite ir išsiųskite paštu į Teismą.

Įgaliojimas atstovauti

Ši įgaliojimo forma pildoma tik tais atvejais, jei pareiškėjas (-a) neturi atstovo (-ės) tuo metu, kai pildo pareiškimo formuliarą, arba pareiškėjas (-a) nori pakeisti atstovą (-ę), kurį (-ią) buvo nurodęs pareiškimo formuliare.

Naudingi dokumentai

Klausimai ir Atsakymai

„Klausimų ir atsakymų“ dalyje rasite informaciją būsimiems pareiškėjams.

Klausimai ir Atsakymai

Praktinis bylų priimtinumo vadovas

Praktinis priimtinumo kriterijų vadovas yra labiau skirtas teisininkams, kurie nori pateikti pareiškimą Teismui. Jame nurodomos priimtinumo sąlygos, kurias pareiškimas turi atitikti.

Praktinis bylų priimtinumo vadovas

Bylų nagrinėjimo statistika

Diagramoje pavaizduotas pareiškimo nagrinėjimas, priklausomai nuo Teismo sudėties.

Supaprastinta bylų nagrinėjimo Teisme schema pagal Teismo sudėtį

Vaizdo klipas apie pareiškimo pateikimą

Šiame vaizdo klipe paaiškinama, kaip pareiškimo formuliaras turi būti pildomas, kad byla būtų nagrinėjama Teisme.

Vaizdo klipas „Kaip tinkamai pateikti pareiškimą“ (Versija prancūzų kalba)

Kitos kalbos

Vaizdo klipas apie priimtinumo sąlygas

Šiame vaizdo klipe nurodomos pagrindinės sąlygos, kurias reikia įvykdyti kreipiantis į Teismą.

Vaizdo klipas apie priimtinumo sąlygas (Versija prancūzų kalba)

Kitos kalbos

Oficialūs dokumentai

Laikinosios priemonės

Praktinė informacija

Kas yra laikinosios priemonės?

Teismas, gavęs pareiškimą, gali nurodyti Valstybei laikinai imtis tam tikrų priemonių, kol Teismas nagrinės bylą. Tai dažniausiai reiškia reikalavimą Valstybei susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, tokių kaip asmenų išsiuntimas į valstybes, kur jiems galimai gresia mirtis ar kankinimai.

Prašymas pritaikyti laikinąsias priemones (Praktiniai nurodymai) (Versija prancūzų kalba)

Bendras pristatymas (Versija prancūzų kalba)

Informacija apie laikinąsias priemones (Versija prancūzų kalba)

Kur kreiptis:
Šiuo fakso numeriu Teismui siunčiami prašymai dėl laikinųjų priemonių taikymo: +33 (0)3 88 41 39 00

Įsidėmėkite, kad jei nesiųsite savo prašymo šiuo numeriu, į jį gali būti nesureaguota greitai, ypač atostogų laikotarpiu. Dėl šios priežasties susirašinėdami dėl laikinųjų priemonių naudokite šį numerį.

Faksai ir laiškai gaunami:

Prašymai turi būti tikslūs ir suprantami. Rekomenduojama prašymą siųsti dalimis, jei faksu siunčiamas prašymas viršija 10 puslapių. Taip bus galima užtikrinti, kad pareiškimas tikrai pasieks Teismą ir bus nagrinėjimas.

* Vietos laiku (GMT+1)

Informacija ir dokumentai, kuriuos reikia atsiųsti su prašymu

Pažymėkite pirmajame dokumento puslapyje paryškintu kursyvu:

« Article 39. Urgent »
Kontaktinis asmuo (vardas ir kontaktai):..

Deportavimo ir išdavimo kitai valstybei atvejais turi būti nurodyta:

Išsiuntimas numatytas (data, laikas, vieta): …

Pateikite motyvuotą, konkretų ir išsamų prašymą.
Prašymai dėl laikinųjų priemonių suteikimo turi būti Teismui pateikti kartu su pareiškėjo sutikimu ir užpildytu pareiškimo formuliaru. Jei prašymą pateikė atstovas (-ė), jis/ji turi kartu pateikti ir įgaliojimą atstovauti pareiškėjui (-ai) ar jį pateikti per kelias ateinančias dienas.

Pridėkite visų su prašymu susijusių sprendimų kopijas, ypač nacionalinių teismų, tribunolų ir kitus sprendimus.

Pridėkite ir kitų dokumentų, pagrindžiančių Teismui pateiktus argumentus, kopijas.

Teismas nusprendžia pritaikyti laikinąsias priemonės tik esant tam tikrai situacijai, kai kyla grėsmė, kad Konvencijos garantuojamos teisės bus rimtai pažeistos.

Didelė dalis prašymų laikinosioms priemonėms suteikti yra nepagrįsta ir atmetama.

Teismo informavimas pateikus prašymą

Kai pateikiamas prašymas pritaikyti laikinąsias priemones, pareiškėjas (-a) ar jo/jos atstovas privalo pateikti kitą svarbią informaciją, ypač svarbu Teismą iš karto informuoti apie pareiškėjo (-os) administracinio statuso pakeitimą ar kitas aplinkybes (pavyzdžiui, pareiškėjas (-a) gauna leidimą gyventi šalyje ar nusprendžia grįžti į kilmės šalį). Pareiškėjo (-os) atstovas turi savo iniciatyva pranešti Teismui, jeigu mano, kad nesusisieks ar nesusisiekia su pareiškėju (-a).