Information in Finnish

Human Rights Building

Tuomioistuimen työjärjestyksen sääntöä 47 on muutettu 1. tammikuuta 2016

Tuomioistuimen työjärjestyksen sääntöä 47, joka koskee täydellisen ja oikeaoppisen valituksen jättämistä, on muutettu 1. tammikuuta 2016. Tehdyt muutokset ovat vähäisiä ja ne on selostettu yksityiskohtaisesti tuomioistuimen 1. joulukuuta 2015 antamassa lehdistötiedotteessa.

Muutoksen myötä kaikki valituksen jättämistä koskevat asiakirjat, kuten valituslomake ja valituslomakkeen täyttöohjeet, on päivitetty. Valittajien ja heidän edustajiensa tulee käyttää valituslomakkeen uusinta versiota. Vanhat, 1. tammikuuta 2014 lähtien käytössä olleet valituslomakkeet hyväksytään, mikäli ne on postitettu tuomioistuimelle ennen 1. tammikuuta 2016 ja mikäli ne muilta osin täyttävät säännön 47 edellytykset.

Press release (01/12/2015)

Miten pätevä valitus tehdään?

Mikäli päätätte tehdä valituksen tuomioistuimelle, Teidän tulee huolehtia siitä, että valitus täyttää sääntö 47:ssä mainitut tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevat vaatimukset.

Ellette toimita säännön 47 1 ja 2 kohdan mukaisia tietoja ja asiakirjoja, valituksenne voidaan jättää käsittelemättä. Siitä johtuen on ehdottoman tärkeää, että valituslomakkeen kaikki sarakkeet on täytetty.

Sääntö 47

Oikeusprosessin käynnistäminen (englanninkielinen versio)

Tuomioistuin voi alkaa käsitellä vain asioita, joiden osalta täydellinen asiakirja-aineisto on toimitettu. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että asia päätettäisiin ottaa tutkittavaksi.

Valituksen jättäminen

Valituslomake tulee ladata internetistä, täyttää ja lähettää postitse tuomioistuimelle yhdessä kaikkien tarvittavien asiakirjojen kanssa. Mitään muuta lomaketta ei hyväksytä. Lisätietoa valituslomakkeen virheettömästä täyttämisestä on saatavilla alla olevista oppaista.

Älkää ottako yhteyttä tuomioistuimeen valituslomakkeen saamiseksi. Tulostamalla sen itse internetistä säästätte aikaa ja varmistatte, että valituksenne saapuu tuomioistuimelle ajoissa.

Valituslomake

Hyödyllisiä julkaisuja

Kysymyksiä ja Vastauksia

Esite “Kysymyksiä ja vastauksia” antaa tietoa valituksen tekemistä suunnittelevalle.

Kysymyksiä ja Vastauksia

Valituksenne EIT:lle

Tämän tuomioistuimen eri käsittelyvaiheita valottavan esitteen tarkoituksena on vastata yleisimpiin valittajien esittämiin kysymyksiin, koskien käsittelyä etenkin sen jälkeen, kun valitus on postitettu tuomioistuimelle.

Valituksenne EIT:lle – tietoa valituksen tekemisestä ja sen etenemisestä tuomioistuimessa. (englanninkielinen versio)

Kaavio valituksen etenemisestä

Tämä kaavio kuvaa valituksen etenemisen eri oikeudellisissa kokoonpanoissa.

Yksinkertaistettu kaavio valituksen etenemisestä eri oikeudellisissa kokoonpanoissa

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Opas tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä on tarkoitettu pääasiassa lakimiehille, jotka aikovat jättää valituksen tuomioistuimelle. Siinä kerrotaan, mitkä tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset valituksen tulee täyttää.

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Video valituksen jättämisestä

Tässä opetusvideossa näytetään, miten valituslomake tulee täyttää, jotta tuomioistuin alkaa tutkia asiaa. Vaikka tämä video opastaa Teitä valituksen tekemisen pääkohdista, huomioikaa kuitenkin, että joitakin tietoja tullaan päivittämään uusimpien sääntöjen mukaisesti.

Video “Oikeaoppisen valituksen tekeminen” (englanninkielinen versio)

Valituslomakkeen täyttöohjeet

Muut kielet

Video tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä

Admissibility - FIN

Tämä video antaa tietoa tärkeimmistä valituksen tekemiselle asetetuista edellytyksistä.

Video tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä

Virallisia tekstejä

Väliaikaismääräykset

Käytännön tietoa

Mitä ovat väliaikaismääräykset?

Kun tuomioistuin on vastaanottanut valituksen, se voi määrätä valtion ryhtymään joihinkin väliaikaistoimiin siksi aikaa, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Useimmissa tapauksissa se pyytää valtiota luopumaan tekemästä jotakin, kuten palauttamasta henkilöä alkuperämaahansa siinä tapauksessa, että häntä väitetään siellä uhkaavan kuolema tai kidutus.

Väliaikaismääräyksiä koskevat pyynnöt (englanninkielinen versio)

Yleiskuvaus (englanninkielinen versio)

Lyhyesti väliaikaismääräyksistä (englanninkielinen versio)

Tuomioistuimen yhteystiedot:
Tuomioistuin on ottanut käyttöön erityisen faksinumeron, joka on varattu väliaikaismääräyksiin liittyvien pyyntöjen tekemiseen: +33 (0)3 88 41 39 00

Huom. Ellet käytä tätä numeroa, pyyntöäsi ei ehkä käsitellä välittömästi. Näin on erityisesti loma-aikoina. Ole hyvä ja käytä siis edellä mainittua numeroa kaikissa väliaikaismääräyksiin liittyvissä yhteydenotoissa.

Faksien ja kirjeiden vastaanottoajat ovat:

  • Maanantaista perjantaihin klo 8-16.00*
  • Klo 16.00 jälkeen lähetettyjä pyyntöjä ei tavallisesti voida käsitellä saman päivän aikana (luettelo yleisistä vapaapäivistä)

Pyynnöt tulee olla muotoiltu mahdollisimman kattavasti ja ytimekkäästi. Yli 10 sivua sisältävät faksit suositellaan kuitenkin lähetettäväksi useammassa erässä niiden jatkokäsittelyn helpottamiseksi.

* paikallista aikaa (GMT+1)

Pyyntöön liitettävät tiedot ja asiakirjat

Merkitse lihavoidulla tekstillä asiakirjan ensimmäiselle sivulle:

“Rule 39. Urgent”
Yhteyshenkilö (nimi ja yhteystiedot):....

Mikäli kyse on karkotuksesta tai luovutuksesta, ilmoita myös:

Palauttamisen todennäköinen aika (päivämäärä, kellonaika) ja kohde:....

Esitä perusteltu, tarkka ja täydellinen pyyntö.
Pyynnölle väliaikaismääräyksestä tulee olla valittajan suostumus, ja siihen tulee, mikäli mahdollista, liittää asianmukaisesti täytetty valituslomake. Mikäli pyynnön laatii asiamies, siihen tulee liittää myös valtakirja, joka tulee lähettää tuomioistuimelle joko välittömästi tai muutaman päivän kuluessa.

Liitä jäljennös kaikista pyyntöön liittyvistä ratkaisuista, erityisesti asiaan liittyvät kansallisten tuomioistuinten ja muiden kansallisten viranomaisten antamat ratkaisut.

Liitä mukaan jäljennös kaikista muista asiakirjoista, joiden katsot tukevan tuomioistuimelle esitettyjä väitteitä.

Ihmisoikeustuomioistuin voi antaa myöntävän päätöksen väliaikaismääräyspyyntöihin ainoastaan sellaisissa tarkkaan määritellyissä tilanteissa, joissa on olemassa vakava riski ihmisoikeussopimuksen loukkauksesta.

Suurin osa väliaikaismääräyspyynnöistä on epäasiallisia, minkä vuoksi ne hylätään.

Pyyntöjen jälkiseuranta

Väliaikaismääräystä koskevan pyynnön lähettämisen jälkeenkin valittajan tai hänen asiamiehensä tulee pitää tuomioistuin asiasta ajan tasalla. Erityisen tärkeää on ilmoittaa tuomioistuimelle välittömästi, mikäli valittajan hallinnollinen status tai muu asiantila muuttuu (esim. mikäli valittajalle myönnetään oleskelulupa tai hänet palautetaan alkuperäismaahansa). Asiamiehen tulee myöskin omasta aloitteestaan viipymättä ilmoittaa tuomioistuimelle, mikäli yhteys valittajaan katkeaa.