Informations en estonien

Human Rights Building

Kohtureeglite reegli 47 muudatused 1. jaanuaril 2016

Kohtureeglite reegli 47, mis sätestab kohtusse kaebamise ning kehtiva avalduse vormi esitamise korra, muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2016. Muudatused on väikesed ning neid on kirjeldatud täpsemalt kohtu 1. detsembri 2015 pressiteates.

Muudatuste tulemusena on parandatud kõik vastavad dokumendid, kaasa arvatud avalduse vorm ja juhised avalduse vormi täitmiseks. Kaebajatel ning nende esindajatel tuleb kasutada kehtivat avalduse vormi. Kohus aktsepteerib veel vanu 1. jaanuarist 2014 alates kehtinud avalduse vorme, kui need on postitatud enne 1. jaanuari 2016 ning kui need muus osas vastavad reegli 47 nõuetele.

Communiqué de presse (01/12/2015)

Kuidas esitada nõuetekohane kaebus

Kui Te otsustate kohtusse pöörduda, palun hoolitsege selle eest, et Teie kaebus vastab kohtureeglite reegli 47 nõuetele, milles on toodud teave ja dokumendid, mis tuleb esitada.

Juhul, kui Te ei esitata kogu reegli 47 lõigetes 1 ja 2 nõutud teavet või dokumente, jäetakse Teie kaebused läbi vaatamata. Oluline on täita avalduse vormi kõik osad.

Reegel 47

Menetluse alustamine (Prantsuskeelne versioon)

Kohus vaatab läbi nõuetekohaselt esitatud kaebused; see ei tähenda tingimata, et kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks.

Kohtusse pöördumine

Laadige avalduse vorm alla, täitke, printige ja saatke see posti teel kohtusse koos asjakohaste dokumentidega. Kasutada ei tohi ühtegi teist vormi. Allolevates dokumentides toodud juhised aitavad Teil avalduse vormi korrektselt täita.

Avalduse vormi saamiseks paberil ärge pöörduge kohtu poole, sest siis võite Te jääda avalduse esitamisega hiljaks.

Avalduse vorm

Kasulik informatsioon

Küsimused ja Vastused

“Küsimused ja vastused” pakuvad informatsiooni tulevastele kaebajatele.

Küsimused ja Vastused

Teie avaldus EIKsse

Ma requête à la CEDH (small)

Käesolevas brošüüris kirjeldatakse kohtu menetluse erinevaid staadiume ja selle eesmärgiks on vastata kaebajate erinevatele küsimustele alates avalduse saatmisest kohtule.

Teie avaldus EIKsse – kuidas esitada kaebus ning kuidas seda menetletakse (Prantsuskeelne versioon)

Avalduse menetlemise skeem

Skeem näitab kohtumenetluse erinvaid etappe, mida avaldus läbib.

Kaebuse menetlemise lihtsustatud skeem

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta on mõeldud eelkõige advokaatidele, kes soovivad kaebusi esitada. Selles kirjeldatakse vastuvõetavuse tingimusi, millele avaldus peab vastama.

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Avalduse esitamise juhised – videoklipp

Videoklipp juhendab, kuidas tuleb täita avalduse vorm, et kohus asja läbi vaataks. Pange tähele, et videos on esile toodud olulised nõuded avalduse vormi esitamiseks ning selles sisalduv informatsioon on võrreldes eelnevate juhistega uuenenud.

Video “Kuidas esitada nõuetekohast avaldust”

Juhised avalduse vormi täitmiseks

Muud keeled

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Recevabilité - EST

Käesolevas videos tuuakse välja peamised tingimused, mis peavad olema täidetud kohtusse pöördumiseks.

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Ametlikud tekstid

Esialgsed õiguskaitsevahendid

Praktiline teave

Mis on esialgne õiguskaitse?

Kui Kohtule laekub kaebus, võib Kohus otsustada, et üks või teine riik peab tagama esialgse õiguskaitse kuni Kohtus asja läbi vaadatakse. Tavaliselt nõutakse, et vastav riik jätaks midagi tegemata, näiteks ei saadaks inimesi riikidesse, kus neid võib väidetavalt ees oodata surm või piinamine.

Esialgse õiguskaitse taotlemine (Praktiline juhend) (Prantsuskeelne versioon)

Üldine tutvustus (Prantsuskeelne versioon)

Fakte esialgse õiguskaitse rakendamisest (Prantsuskeelne versioon)

Kuidas Kohtuga ühendust võtta:
Kohtul on eraldi faksinumbe esialgse õiguskaitse rakendamise taotlemiseks: +33 (0)3 88 41 39 00

Pöörake tähelepanu sellele, et kui te ei kasuta just seda numbrit, siis teie taotlust ei võeta koheselt menetlusse,eriti kui on tegemist puhkepäevadega. Just sellepärast kasutage ülaltoodud faksinumbrit esialgse õiguskaitse taotlemiseks.

Fakse ja kirju võetakse vastu järgmistel aegadel:

  • esmaspäevast reedeni kell 8.00 – 16.00*
  • Kui taotlus laekub pärast kl. 16.00, siis samal päeval seda üldjuhul ei menetleta. (nimekiri pühadest)

Taotlused tuleb esitada nii selgelt ja lühidalt kui võimalik. Juhul, kui faks ületab kümmet lehekülge, on soovitatav see saata mitmes osas, et tagada selle parim võimalik vastuvõtt ja käitlemine.

* kohaliku aja järgi (GMT+1)

Taotlusele tuleb lisada järgmine teave ja dokumendid

Dokumendi esimesele leheküljele tuleb rasvases kirjas kirjutada järgmist:

« Article 39. Urgent »
Kontaktisik (nimi ja kontaktandmed):...

Väljasaatmise või -andmise juhtudel tuleb välja tuua järgmine:

Väljasaatmise eeldatav kuupäev (päev, aeg ja sihtkoht):....

Esitada põhjendatud, täpne ja täielik taotlus.
Esialgse õiguskaitse taotlused tuleb kohtule esitada kaebaja nõusolekul ning soovitatavalt koos nõuetekohaselt täidetud avalduse vormiga. Juhul, kui taotluse esitab esindaja, tuleb täita ning esitada koheselt või lähimate päevade jooksul ka volikiri.

Taotlusele tuleb juurde lisada kõikide otsuste koopiad, eelkõige vastavate riigisiseste kohtute, vaidlusi lahendavate organite või muude asutuste otsused.

Juurde lisada kõikide muude dokumentide koopiad, mis täpsustavad Kohtule esitatud väiteid.

Taotluste täiendamine

Hetkest, mil esialgse õiguskaitse taotlus on esitatud, tuleb kaebajal või tema esindajal teatada asjas toimunud muudatustest. Eriti oluline on kohut informeerida kaebaja õigusliku seisundi muutumiset või muudest asjaoludest (näiteks kui kaebaja saab elamisloa või pöördub tagasi oma päritoluriiki). Kaebaja esindaja peab kohut samuti omal initsiatiivil informeerima võimaliku kontakti kadumisest oma kliendiga.

Kohus rakendab esialgset õiguskaitset ainult väga konkreetsetel tingimustel, nimelt siis, kui esineb konventsiooni tõsise rikkumise oht.

Suur osa esialgse õiguskaitse taotlustest ei ole asjakohased ning neid ei rahuldata.