Informations en estonien

Human Rights Building

Kohtureeglite reegli 47 muudatused 1. jaanuaril 2016

Kohtureeglite reegli 47, mis sätestab kohtusse kaebamise ning kehtiva avalduse vormi esitamise korra, muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2016. Muudatused on väikesed ning neid on kirjeldatud täpsemalt kohtu 1. detsembri 2015 pressiteates.

Muudatuste tulemusena on parandatud kõik vastavad dokumendid, kaasa arvatud avalduse vorm ja juhised avalduse vormi täitmiseks. Kaebajatel ning nende esindajatel tuleb kasutada kehtivat avalduse vormi. Kohus aktsepteerib veel vanu 1. jaanuarist 2014 alates kehtinud avalduse vorme, kui need on postitatud enne 1. jaanuari 2016 ning kui need muus osas vastavad reegli 47 nõuetele.

Communiqué de presse (01/12/2015)

Kuidas esitada nõuetekohane kaebus

Kui Te otsustate kohtusse pöörduda, palun hoolitsege selle eest, et Teie kaebus vastab kohtureeglite reegli 47 nõuetele, milles on toodud teave ja dokumendid, mis tuleb esitada.

Juhul, kui Te ei esitata kogu reegli 47 lõigetes 1 ja 2 nõutud teavet või dokumente, jäetakse Teie kaebused läbi vaatamata. Oluline on täita avalduse vormi kõik osad.

Reegel 47

Menetluse alustamine (Prantsuskeelne versioon)

Kohus vaatab läbi nõuetekohaselt esitatud kaebused; see ei tähenda tingimata, et kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks.

Kohtusse pöördumine

Laadige avalduse vorm alla, täitke, printige ja saatke see posti teel kohtusse koos asjakohaste dokumentidega. Kasutada ei tohi ühtegi teist vormi. Allolevates dokumentides toodud juhised aitavad Teil avalduse vormi korrektselt täita.

Avalduse vormi saamiseks paberil ärge pöörduge kohtu poole, sest siis võite Te jääda avalduse esitamisega hiljaks.

Avalduse vorm

Kasulik informatsioon

Teie avaldus EIKsse

Ma requête à la CEDH (small)

Käesolevas brošüüris kirjeldatakse kohtu menetluse erinevaid staadiume ja selle eesmärgiks on vastata kaebajate erinevatele küsimustele alates avalduse saatmisest kohtule.

Teie avaldus EIKsse – kuidas esitada kaebus ning kuidas seda menetletakse (Prantsuskeelne versioon)

Küsimused ja Vastused

“Küsimused ja vastused” pakuvad informatsiooni tulevastele kaebajatele.

Küsimused ja Vastused

Ametlikud tekstid

Avalduse menetlemise skeem

Skeem näitab kohtumenetluse erinvaid etappe, mida avaldus läbib.

Kaebuse menetlemise lihtsustatud skeem

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta on mõeldud eelkõige advokaatidele, kes soovivad kaebusi esitada. Selles kirjeldatakse vastuvõetavuse tingimusi, millele avaldus peab vastama.

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Avalduse esitamise juhised – videoklipp

Videoklipp juhendab, kuidas tuleb täita avalduse vorm, et kohus asja läbi vaataks. Pange tähele, et videos on esile toodud olulised nõuded avalduse vormi esitamiseks ning selles sisalduv informatsioon on võrreldes eelnevate juhistega uuenenud.

Video “Kuidas esitada nõuetekohast avaldust”

Juhised avalduse vormi täitmiseks

Muud keeled

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Recevabilité - EST

Käesolevas videos tuuakse välja peamised tingimused, mis peavad olema täidetud kohtusse pöördumiseks.

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Esialgsed õiguskaitsevahendid

Mis on esialgne õiguskaitse?

Kui Kohtule laekub kaebus, võib Kohus otsustada, et üks või teine riik peab tagama esialgse õiguskaitse kuni Kohtus asja läbi vaadatakse. Tavaliselt nõutakse, et vastav riik jätaks midagi tegemata, näiteks ei saadaks inimesi riikidesse, kus neid võib väidetavalt ees oodata surm või piinamine.

Esialgse õiguskaitse taotlemine (Praktiline juhend) (Prantsuskeelne versioon)

Üldine tutvustus (Prantsuskeelne versioon)

Praktiline teave

Kohus rakendab esialgset õiguskaitset ainult väga konkreetsetel tingimustel, nimelt siis, kui esineb konventsiooni tõsise rikkumise oht. Suur osa esialgse õiguskaitse taotlustest ei ole asjakohased ning neid ei rahuldata.