Information in Estonian

Human Rights Building

Kuidas esitada nõuetekohane kaebus

Kui te otsustate kohtusse pöörduda, palun hoolitsege selle eest, et Teie kaebus vastab kohtureeglite reegli 47 nõuetele, milles on toodud teave ja dokumendid, mis tuleb esitada.

Juhul, kui ei esitata kogu reegli 47 lõigetes 1 ja 2 nõutud teavet või dokumente, jäetakse Teie kaebused läbi vaatamata. Oluline on täita avalduse vormi kõik lahtrid.

Reegel 47

Menetluse alustamine (Ingliskeelne versioon)

Kohus vaatab läbi nõuetekohaselt esitatud kaebused; see ei tähenda tingimata, et kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks.

Kohtusse pöördumine

Alates 1. jaanuarist 2014 kehtib uus avalduse vorm. Mitte kasutada teisi vorme (reegel 47).

Avalduse vorm tuleb alla laadida, täita, printida ning saata koos vajalike dokumentidega posti teel kohtusse.

Ärge kirjutage Kohtusse selleks, et saada avalduse vormi; kui trükite selle ise välja, säästate aega ning saate olla kindlad, et avaldus jõuab Kohtusse õigel ajal.

Avalduse Vorm

Juhised avalduse vormi täitmiseks

Lisa kaebajate paljususe korral

Teie avaldus EIKsse

Käesolevas brošüüris kirjeldatakse kohtu menetluse erinevaid staadiume ja selle eesmärgiks on vastata kaebajate erinevatele küsimustele alates avalduse saatmisest kohtule.

Teie avaldus EIKsse – kuidas esitada kaebus ning kuidas seda menetletakse (Ingliskeelne versioon)

Avalduse saatmine

Avaldused tuleb saata kohtusse järgneval aadressil posti teel:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex


Pange tähele, et avalduse faksiga saatmine ei peata enam avalduse esitamiseks antud kuuekuulise tähtaja kulgemist.

Avalduse vormi täitmine elektrooniliselt

Oluline!

Pange tähele, et avalduse vormi on võimalik kasutada vaid tarkvara ’Adobe Reader 9’ või hilisema versiooni olemasolul (võimalik laadida aadressilt: www.adobe.com). Salvestage avalduse vorm oma arvutisse, seejärel täike see, kasutades Adobe Reader’it, printige välja ning saatke posti teel kohtusse.

Volikiri

Käesolevat volikirja tuleb kasutada ainult sel juhul, kui kaebajal ei olnud esindajat avalduse vormi täitmisel või kui kaebaja soovib kohtule esitatud avalduse vormis märgitud esindajat vahetada.

Kasulik informatsioon

Küsimused ja Vastused

“Küsimused ja vastused” pakuvad informatsiooni tulevastele kaebajatele.

Küsimused ja Vastused

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta on mõeldud eelkõige advokaatidele, kes soovivad kaebusi esitada. Selles kirjeldatakse vastuvõetavuse tingimusi, millele avaldus peab vastama.

Käsiraamat kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumite kohta

Avalduse menetlemise skeem

Skeem näitab kohtumenetluse erinvaid etappe, mida avaldus läbib.

Kaebuse menetlemise lihtsustatud skeem

Video avalduse esitamisest

Käesolev video selgitab, kuidas tuleb täita avalduse vorm, et kohus selle läbi vaataks.

Video “Kuidas esitada nõuetekohast avaldust”

Muud keeled

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Admissibility - EST

Käesolevas videos tuuakse välja peamised tingimused, mis peavad olema täidetud kohtusse pöördumiseks.

Video vastuvõetavuse kriteeriumitest

Ametlikud tekstid

Esialgsed õiguskaitsevahendid

Praktiline teave

Mis on esialgne õiguskaitse?

Kui Kohtule laekub kaebus, võib Kohus otsustada, et üks või teine riik peab tagama esialgse õiguskaitse kuni Kohtus asja läbi vaadatakse. Tavaliselt nõutakse, et vastav riik jätaks midagi tegemata, näiteks ei saadaks inimesi riikidesse, kus neid võib väidetavalt ees oodata surm või piinamine.

Esialgse õiguskaitse taotlemine (Praktiline juhend) (Ingliskeelne versioon)

Üldine tutvustus (Ingliskeelne versioon)

Fakte esialgse õiguskaitse rakendamisest (Ingliskeelne versioon)

Kuidas Kohtuga ühendust võtta:
Kohtul on eraldi faksinumbe esialgse õiguskaitse rakendamise taotlemiseks: +33 (0)3 88 41 39 00

Pöörake tähelepanu sellele, et kui te ei kasuta just seda numbrit, siis teie taotlust ei võeta koheselt menetlusse,eriti kui on tegemist puhkepäevadega. Just sellepärast kasutage ülaltoodud faksinumbrit esialgse õiguskaitse taotlemiseks.

Fakse ja kirju võetakse vastu järgmistel aegadel:

  • esmaspäevast reedeni kell 8.00 – 16.00*
  • Kui taotlus laekub pärast kl. 16.00, siis samal päeval seda üldjuhul ei menetleta. (nimekiri pühadest)

Taotlused tuleb esitada nii selgelt ja lühidalt kui võimalik. Juhul, kui faks ületab kümmet lehekülge, on soovitatav see saata mitmes osas, et tagada selle parim võimalik vastuvõtt ja käitlemine.

* kohaliku aja järgi (GMT+1)

Taotlusele tuleb lisada järgmine teave ja dokumendid

Dokumendi esimesele leheküljele tuleb rasvases kirjas kirjutada järgmist:

“Rule 39. Urgent”
Kontaktisik (nimi ja kontaktandmed):...

Väljasaatmise või -andmise juhtudel tuleb välja tuua järgmine:

Väljasaatmise eeldatav kuupäev (päev, aeg ja sihtkoht):....

Esitada põhjendatud, täpne ja täielik taotlus.
Esialgse õiguskaitse taotlused tuleb kohtule esitada kaebaja nõusolekul ning soovitatavalt koos nõuetekohaselt täidetud avalduse vormiga. Juhul, kui taotluse esitab esindaja, tuleb täita ning esitada koheselt või lähimate päevade jooksul ka volikiri.

Taotlusele tuleb juurde lisada kõikide otsuste koopiad, eelkõige vastavate riigisiseste kohtute, vaidlusi lahendavate organite või muude asutuste otsused.

Juurde lisada kõikide muude dokumentide koopiad, mis täpsustavad Kohtule esitatud väiteid.

Taotluste täiendamine

Hetkest, mil esialgse õiguskaitse taotlus on esitatud, tuleb kaebajal või tema esindajal teatada asjas toimunud muudatustest. Eriti oluline on kohut informeerida kaebaja õigusliku seisundi muutumiset või muudest asjaoludest (näiteks kui kaebaja saab elamisloa või pöördub tagasi oma päritoluriiki). Kaebaja esindaja peab kohut samuti omal initsiatiivil informeerima võimaliku kontakti kadumisest oma kliendiga.

Kohus rakendab esialgset õiguskaitset ainult väga konkreetsetel tingimustel, nimelt siis, kui esineb konventsiooni tõsise rikkumise oht.

Suur osa esialgse õiguskaitse taotlustest ei ole asjakohased ning neid ei rahuldata.