Information in Czech

Human Rights Building

Novelizace článku 47 Jednacího řádu Soudu k 1. lednu 2016

1. ledna 2016 vstoupilo v platnost novelizované znění článku 47 Jednacího řádu Soudu, který stanoví požadavky pro podání řádné a platné stížnosti k Soudu. Provedené úpravy jsou drobné a jsou detailně popsány v tiskovém prohlášení uveřejněném Soudem dne 1. prosince 2015.

S ohledem na tyto úpravy byly aktualizovány veškeré relevantní dokumenty, včetně formuláře na stížnost a Pokynů pro vyplnění formuláře. Je nutné, aby stěžovatelé a jejich zástupci používali aktuální verzi formuláře na stížnost. Předchozí formuláře, platné od 1. ledna 2014 a zaslané Soudu před 1. lednem 2016, budou akceptovány jen v případě, že budou jinak splňovat požadavky článku 47.

Press release (01/12/2015)

Jak podat platnou stížnost

Rozhodnete-li se podat k Soudu stížnost, dbejte na to, aby splňovala požadavky článku 47 Jednacího řádu Soudu, který stanoví, jaké informace a dokumenty je nutné předložit.

Nepředložení byť jediné informace nebo dokumentu, které vyžaduje článek 47 odst. 1 a 2, bude mít za následek, že Vaše stížnost nebude Soudem projednána. Je proto naprosto nezbytné, aby byla vyplněna všechna okénka formuláře na stížnost.

Článek 47

Zahájení řízení (anglická verze)

Řádně podaná stížnost bude Soudem posouzena, což však neznamená, že bude prohlášena za přijatelnou.

Podání stížnosti

Stáhněte si formulář, vyplňte jej, vytiskněte a zašlete Soudu poštou s veškerými nezbytnými dokumenty. Nelze použít žádný jiný formulář. Prostudujte si prosím níže uvedené dokumenty, které Vám pomohou formulář správně vyplnit.

Nežádejte Soud, aby Vám zaslal papírovou verzi formuláře, vystavujete se tím riziku uplynutí lhůty a opožděného podání stížnosti.

Formulář na stížnost

Užitečné dokumenty

Má stížnost u ESLP

Tato brožura popisuje jednotlivé fáze řízení, kterými stížnost prochází při jejím posuzování Soudem, a poskytuje odpovědi na základní otázky, které si stěžovatelé mohou klást zvláště poté, co už svou stížnost Soudu zaslali.

Má stížnost u ESLP – Jak podat stížnost a jak bude zpracována (anglická verze)

Otázky a Odpovědi

„Otázky a Odpovědi“ jsou určeny potenciálním stěžovatelům

Otázky a Odpovědi

Zpracování stížností

Tento diagram znázorňuje proces projednávání stížností Soudem v závislosti na soudní formaci.

Zjednodušené schéma projednávání stížností Soudem

Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti

Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti je určena zejména advokátům, kteří si přejí podat stížnost k Soudu. Popisuje podmínky přijatelnosti, které musí stížnost splňovat.

Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti

Video o podání stížnosti

Tento videoklip vysvětluje, jak řádně vyplnit formulář na stížnost, aby mohl být předložen Soudu k posouzení. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoliv video správně informuje o hlavních bodech týkajících se podání stížnosti, některé informace je třeba aktualizovat podle nejnovějšího znění relevantních dokumentů.

Videoklip: „Jak řádně podat stížnost“

Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost

Další jazyky

COURTalks-disCOURs

Video obsahuje patnáctiminutový rozhovor s právníkem kanceláře Evropského soudu pro lidská práva a bylo zaznamenáno v hlavní jednací síni Soudu. Ve videu jsou vysvětleny podmínky přijatelnosti, které musí splnit každá stížnost, aby ji mohl Soud dále projednat.

Video

Přijatelnost stížnosti

Video o podmínkách přijatelnosti

Admissibility - CES

Toto video představuje základní podmínky přijatelnosti nezbytné pro zahájení řízení před Soudem.

Video o podmínkách přijatelnosti

Předběžná opatření

Co jsou předběžná opatření?

Je-li Soudu předložena stížnost, může Soud příslušnému státu uložit přijetí určitých opatření na dobu, než bude o stížnosti rozhodnuto. To obvykle znamená, že požádá stát, aby se zdržel určitého jednání, jako např. vydání osob do zemí, v nichž by jim hrozilo riziko smrti nebo mučení.

Žádosti o předběžná opatření (Praktické pokyny) (anglická verze)

Obecný přehled (anglická verze)

Praktické informace

Předběžná opatření Soud přijímá pouze v jasně definovaných situacích, zejména existuje-li reálná hrozba vážného porušení Úmluvy. Mnohé žádosti o předběžná opatření jsou nepatřičné, a jsou proto odmítány.