Information in Czech

Human Rights Building

Novelizace článku 47 Jednacího řádu Soudu k 1. lednu 2016

1. ledna 2016 vstoupilo v platnost novelizované znění článku 47 Jednacího řádu Soudu, který stanoví požadavky pro podání řádné a platné stížnosti k Soudu. Provedené úpravy jsou drobné a jsou detailně popsány v tiskovém prohlášení uveřejněném Soudem dne 1. prosince 2015.

S ohledem na tyto úpravy byly aktualizovány veškeré relevantní dokumenty, včetně formuláře na stížnost a Pokynů pro vyplnění formuláře. Je nutné, aby stěžovatelé a jejich zástupci používali aktuální verzi formuláře na stížnost. Předchozí formuláře, platné od 1. ledna 2014 a zaslané Soudu před 1. lednem 2016, budou akceptovány jen v případě, že budou jinak splňovat požadavky článku 47.

Press release (01/12/2015)

Jak podat platnou stížnost

Rozhodnete-li se podat k Soudu stížnost, dbejte na to, aby splňovala požadavky článku 47 Jednacího řádu Soudu, který stanoví, jaké informace a dokumenty je nutné předložit.

Nepředložení byť jediné informace nebo dokumentu, které vyžaduje článek 47 odst. 1 a 2, bude mít za následek, že Vaše stížnost nebude Soudem projednána. Je proto naprosto nezbytné, aby byla vyplněna všechna okénka formuláře na stížnost.

Článek 47

Zahájení řízení (anglická verze)

Řádně podaná stížnost bude Soudem posouzena, což však neznamená, že bude prohlášena za přijatelnou.

Podání stížnosti

Podání stížnosti

Stáhněte si formulář, vyplňte jej, vytiskněte a zašlete Soudu poštou s veškerými nezbytnými dokumenty. Nelze použít žádný jiný formulář. Prostudujte si prosím níže uvedené dokumenty, které Vám pomohou formulář správně vyplnit.

Nežádejte Soud, aby Vám zaslal papírovou verzi formuláře, vystavujete se tím riziku uplynutí lhůty a opožděného podání stížnosti.

Formulář na stížnost

Užitečné dokumenty

Otázky a Odpovědi

„Otázky a Odpovědi“ jsou určeny potenciálním stěžovatelům

Otázky a Odpovědi

Má stížnost u ESLP

Tato brožura popisuje jednotlivé fáze řízení, kterými stížnost prochází při jejím posuzování Soudem, a poskytuje odpovědi na základní otázky, které si stěžovatelé mohou klást zvláště poté, co už svou stížnost Soudu zaslali.

Má stížnost u ESLP – Jak podat stížnost a jak bude zpracována (anglická verze)

Zpracování stížností

Tento diagram znázorňuje proces projednávání stížností Soudem v závislosti na soudní formaci.

Zjednodušené schéma projednávání stížností Soudem

Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti

Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti je určena zejména advokátům, kteří si přejí podat stížnost k Soudu. Popisuje podmínky přijatelnosti, které musí stížnost splňovat.

Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti

Video o podání stížnosti

Tento videoklip vysvětluje, jak řádně vyplnit formulář na stížnost, aby mohl být předložen Soudu k posouzení. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoliv video správně informuje o hlavních bodech týkajících se podání stížnosti, některé informace je třeba aktualizovat podle nejnovějšího znění relevantních dokumentů.

Videoklip: „Jak řádně podat stížnost“

Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost

Další jazyky

Video o podmínkách přijatelnosti

Admissibility - CES

Toto video představuje základní podmínky přijatelnosti nezbytné pro zahájení řízení před Soudem.

Video o podmínkách přijatelnosti

Předběžná opatření

Praktické informace

Co jsou předběžná opatření?

Je-li Soudu předložena stížnost, může Soud příslušnému státu uložit přijetí určitých opatření na dobu, než bude o stížnosti rozhodnuto. To obvykle znamená, že požádá stát, aby se zdržel určitého jednání, jako např. vydání osob do zemí, v nichž by jim hrozilo riziko smrti nebo mučení.

Žádosti o předběžná opatření (Praktické pokyny) (anglická verze)

Obecný přehled (anglická verze)

Informační přehled o předběžných opatřeních (anglická verze)

Jak se na Soud obrátit
Soud zřídil speciální faxové číslo pro zasílání žádostí o nařízení předběžných opatření: +33 (0)3 88 41 39 00

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepoužijete toto číslo, může se stát, že se Soud Vaší žádostí nebude zabývat okamžitě, a to zejména v době svátků. Proto prosím veškerou korespondenci týkající se předběžných opatření zasílejte na výše uvedené číslo.

Příjem faxových podání a dopisů:

  • Od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00*.
  • Žádosti zaslané po 16 hodině obvykle nebudou moci být vyřízeny v ten samý den (Přehled oficiálních svátků).

Žádost musí být sepsána co nejúplněji a nejstručněji. Přesahuje-li však faxové podání 10 stran, doporučuje se jej zaslat po částech tak, aby mohlo být řádně doručeno a zpracováno.

*Místního času (GMT + 1).

Informace a dokumenty, které je třeba k žádosti přiložit

Na první stranu podání napište tučným písmem:

“Rule 39. Urgent”
Kontaktní osoba (jméno a kontaktní údaje): ...

V případech týkajících se vyhoštění nebo vydání uveďte:

Předpokládané vyhoštění nebo vydání (datum, hodina a cílová země): ...

Žádost musí být odůvodněna, musí být konkrétní a kompletní.
Žádost o předběžné opatření musí být Soudu předložena se souhlasem stěžovatele a měla by být doplněna řádně vyplněným formulářem na stížnost. Je-li žádost podána zástupcem stěžovatele, musí být zároveň, popř. během několika následujících dní, zaslán vyplněný formulář plné moci.

K žádosti musejí být připojeny kopie veškerých relevantních dokumentů, zejména rozhodnutí příslušných vnitrostátních soudů a orgánů.

K žádosti musejí být připojeny kopie veškerých dalších dokumentů na podporu tvrzení stěžovatele.

Doplnění žádosti

Jakmile byla žádost o předběžné opatření podána, musí ji stěžovatel nebo jeho zástupce pravidelně doplňovat. Zejména je nezbytné, aby byl Soud okamžitě informován o každé změně v postavení stěžovatele nebo jiných okolností (např. obdržel-li stěžovatel povolení k pobytu nebo se vrátil do země svého původu). Zástupce stěžovatele musí rovněž neprodleně z vlastní iniciativy informovat Soud o případném přerušení kontaktu s klientem.

Předběžná opatření Soud přijímá pouze v jasně definovaných situacích, zejména existuje-li reálná hrozba vážného porušení Úmluvy.

Mnohé žádosti o předběžná opatření jsou nepatřičné, a jsou proto odmítány.