Informations en bulgare

Human Rights Building

Член 47 от правилника на Съда бе изменен на 1 януари 2016 г.

Изменена версия на член 47 от Правилника на Съда, който определя условията за сезиране на Съда и подаване на пълна и редовна жалба, влезе в сила на 1 януари 2016 г. Промените са незначителни и са описани подробно в прессъобщението, публикувано от Съда на 1 декември 2015 г.

В резултат на промените, всички относими документи, включително формулярът на жалба и обяснителната бележка за попълване на формуляра на жалба, бяха актуализирани. Жалбоподателите и техните представители следва да използват актуалната версия на формуляра на жалба. Старият вариант на формуляра, въведен на 1 януари 2014 г., ще бъде приеман, ако е бил изпратен преди 1 януари 2016 г. и отговаря на останалите изисквания на член 47 от Правилника на Съда.

Communiqué de presse (01/12/2015)

Как да подадем редовна жалба до Съда

Ако решите да подадете жалба до Съда, следва да се уверите, че жалбата Ви отговаря на условията, предвидени в член 47 от правилника на Съда. Тази разпоредба посочва информацията и документите, които следва да бъдат представени.

Непредставянето на който и да е от документите или информацията, изискуеми съгласно член 47, параграф 1 и 2, ще доведе до неразглеждане на оплакванията Ви от Съда. Затова е необходимо всички графи на формуляра на жалба да бъдат попълнени.

Член 47

Образуване на производството (френски език)

Всяка редовно подадена жалба ще бъде разгледана от Съда; това обаче не означава, че жалбата ще бъде обявена за допустима.

Как да сезираме Съда

Формулярът на жалба трябва да бъде изтеглен от интернет сайта на Съда, да бъде попълнен, разпечатан и изпратен до Съда по пощата, придружен от необходимите документи. Не трябва да използвате никакви други формуляри. Запознайте се с документите по-долу, които ще Ви помогнат да попълните правилно формуляра на жалба.

Не се обръщайте към Съда, за да получите формуляра на хартиен носител, защото рискувате да пропуснете срока за подаване на жалба.

Формуляр на жалба

Полезни документи

Въпроси и Отговори

Брошурата „Въпроси и отговори“ се отнася до потенциалните жалбоподатели.

Въпроси и Отговори

Вашата жалба до ЕСПЧ

Приложената брошура описва различните етапи на разглеждането на една жалба от Съда, с цел да отговори на основните въпроси, които жалбоподателите биха могли да си зададат, по-специално след подаването на жалбата им.

Моята жалба до ЕСПЧ – как се подава жалба и как ще бъде разгледана тя

Разглеждане на жалбите

Приложената диаграма показва етапите на разглеждане на една жалба в зависимост от съдебния състав.

Опростена схема на производството пред Съда

Практическо ръководство относно критериите за допустимост

Практическото ръководство относно критериите за допустимост е главно предназначено за адвокати, които искат да сезират Съда. Ръководството описва условията за допустимост, на които трябва да отговаря една жалба.

Практическо ръководство относно критериите за допустимост

Видео клип относно подаването на жалба

Този видео клип обяснява как следва да се попълни формуляра на жалба, за да бъде разгледан от Съда. Обърнете внимание, че макар видео клипът да отразява правилно основните аспекти на подаването на жалба до Съда, част от информацията следва да бъде актуализирана съобразно последните версии на документите за справка.

Видео клип „Как да подадем редовна жалба до Съда“

Обяснителна бележка за попълване на формуляра на жалба

Видео клип относно условията за допустимост

Recevabilité - BUL

Приложеният видео клип представя основните условия за допустимост на една жалба.

Видео клип относно условията за допустимост

Привременни мерки

Практическа информация

Какво представляват привременните мерки?

Когато Съдът бъде сезиран с дадена жалба, той може да поиска от държавата да предприеме привременни мерки в очакване на решението по делото. В повечето случаи искането се състои в това държавата да се въздържи от извършването на определено действие, най-често експулсирането на лице в страна, в която според твърденията му то е изложено на смъртна опасност или на опасност от изтезания.

Молби за постановяване на привременни мерки (практически указания) (френски език)

Общо представяне (френски език)

Пояснителен документ относно привременните мерки (френски език)

Как да се свържете със Съда:
Съдът разполага с отделна факс линия за изпращане на молби за привременни мерки: +33 (0)3 88 41 39 00

Следва да обърнете внимание, че ако не използвате този номер, е възможно вашата молба да не бъде разгледана незабавно, особено в период на почивни дни или отпуски. Затова следва да използвате горепосочения номер за всяка кореспонденция, касаеща привременни мерки.

Факсове и писма се получават:

Молбите трябва да бъдат възможно най-кратки и изчерпателни. В случай, че изпратените по факс документи надвишават 10 страници, е препоръчително да се изпратят на няколко пъти, за да се улесни получаването и обработката им.

* Местно време(GMT + 1)

Информация и документи, които следва да бъдат приложени към молбата:

Отбележете с удебелен шрифт на първата страница на молбата:

« Article 39. Urgent »
и лице за контакт (име и данни за контакт): ...

По дела, отнасящи се до експулсиране или екстрадиция, отбележете също:

„Експулсиране/екстрадиция предвидено/а на (дата, час и дестинация): ... ”

Представете мотивирана, точна и пълна молба.
Молбите за постановяване на привременни мерки трябва да бъдат подадени до Съда със съгласието на жалбоподателя и по възможност да бъдат придружени от попълнения формуляр на жалба. Ако молбата се подава от представител, попълнен и подписан формуляр на пълномощно трябва да бъде изпратен незабавно или до няколко дни.

Приложете копия на всички решения, свързани с молбата Ви, а именно решенията на съответните съдилища, комисии или други органи.

Приложете копия на всички други документи в подкрепа на оплакванията, представени пред Съда.

Последващо развитие

След подаване на молба за привременни мерки, жалбоподателят или неговият представител са длъжни да уведомяват Съда за всяко последващо развитие на случая. По-специално, необходимо е незабавно да се информира Съда за всяка промяна в ситуацията на жалбоподателя (като например получаването на разрешение за пребиваване или завръщането в страната по произход). Представителят е длъжен също така да уведоми Съда в случай, че загуби връзка с жалбоподателя.

Съдът постановява привременни мерки само при точно определени условия, когато съществува риск от тежки нарушения на Конвенцията.

Голяма част от молбите за привременни мерки не са основателни и се отхвърлят от Съда