Information in Bulgarian

Human Rights Building

Как да подадем редовна жалба до Съда

Ако решите да подадете жалба до Съда, следва да се уверите, че жалбата Ви отговаря на условията, предвидени в член 47 от правилника на Съда. Тази разпоредба посочва информацията и документите, които следва да бъдат представени.

Непредставянето на който и да е от документите или информацията, изискуеми съгласно член 47, параграф 1 и 2, ще доведе до неразглеждане на оплакванията Ви от Съда. Затова е необходимо всички графи на формуляра на жалба да бъдат попълнени.

Член 47

Образуване на производството (английски език)

Всяка редовно подадена жалба ще бъде разгледана от Съда; това обаче не означава, че жалбата ще бъде обявена за допустима.

Как да сезираме Съда

От 1 януари 2014 г. съществува нов формуляр на жалба. Не трябва да използвате друг формуляр (член 47).

Формулярът на жалба трябва да бъде изтеглен от интернет сайта на Съда, да бъде попълнен, разпечатан и изпратен до Съда по пощата, придружен от необходимите документи.

Не се обръщайте към Съда, за да получите формуляра на хартиен носител, защото рискувате да пропуснете срока за подаване на жалба.

Формуляр на жалба

Обяснителна бележка за попълване на формуляра на жалба

Групови жалби и множество жалбоподатели

Вашата жалба до ЕСПЧ

Приложената брошура описва различните етапи на разглеждането на една жалба от Съда, с цел да отговори на основните въпроси, които жалбоподателите биха могли да си зададат, по-специално след подаването на жалбата им.

Моята жалба до ЕСПЧ – как се подава жалба и как ще бъде разгледана тя

Изпращане на жалбите

Жалбите трябва задължително да бъдат изпратени по пощата на следния адрес:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex


Моля обърнете внимание, че изпращането на жалба по факс вече не прекъсва шестмесечния срок.

Попълване на формуляра онлайн

Важно!

Моля обърнете внимание, че за работа с формулярите, приложени на тази страница е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader 9 или по-нова версия (можете да ги изтеглите на www.adobe.com). Следва да изтеглите и запазите копие на формуляра, да го попълните, използвайки Adobe Reader, и да го изпратите по пощата до Съда.

Пълномощно

Настоящият формуляр на пълномощно трябва да бъде използван единствено, в случай че към момента на попълване на формуляра на жалба жалбоподателят все още не e имал представител или в случай че жалбоподателят впоследствие желае да посочи друг представител, различен от вече посочения във формуляра на жалба.

Полезни документи

Въпроси и Отговори

Брошурата „Въпроси и отговори“ се отнася до потенциалните жалбоподатели.

Въпроси и Отговори

Практическо ръководство относно критериите за допустимост

Практическото ръководство относно критериите за допустимост е главно предназначено за адвокати, които искат да сезират Съда. Ръководството описва условията за допустимост, на които трябва да отговаря една жалба.

Практическо ръководство относно критериите за допустимост

Разглеждане на жалбите

Приложената диаграма показва етапите на разглеждане на една жалба в зависимост от съдебния състав.

Опростена схема на производството пред Съда

Видео клип относно подаването на жалба

Приложеният видео клип указва как следва да се попълни формуляра на жалба, за да бъде разгледан от Съда.

Видео клип „Как да подадем редовна жалба до Съда“

Видео клип относно условията за допустимост

Admissibility - BUL

Приложеният видео клип представя основните условия за допустимост на една жалба.

Видео клип относно условията за допустимост

Привременни мерки

Практическа информация

Какво представляват привременните мерки?

Когато Съдът бъде сезиран с дадена жалба, той може да поиска от държавата да предприеме привременни мерки в очакване на решението по делото. В повечето случаи искането се състои в това държавата да се въздържи от извършването на определено действие, най-често експулсирането на лице в страна, в която според твърденията му то е изложено на смъртна опасност или на опасност от изтезания.

Молби за постановяване на привременни мерки (практически указания) (английски език)

Общо представяне (английски език)

Пояснителен документ относно привременните мерки (английски език)

Как да се свържете със Съда:
Съдът разполага с отделна факс линия за изпращане на молби за привременни мерки: +33 (0)3 88 41 39 00

Следва да обърнете внимание, че ако не използвате този номер, е възможно вашата молба да не бъде разгледана незабавно, особено в период на почивни дни или отпуски. Затова следва да използвате горепосочения номер за всяка кореспонденция, касаеща привременни мерки.

Факсове и писма се получават:

Молбите трябва да бъдат възможно най-кратки и изчерпателни. В случай, че изпратените по факс документи надвишават 10 страници, е препоръчително да се изпратят на няколко пъти, за да се улесни получаването и обработката им.

* Местно време(GMT + 1)

Информация и документи, които следва да бъдат приложени към молбата:

Отбележете с удебелен шрифт на първата страница на молбата:

“Rule 39. Urgent”
и лице за контакт (име и данни за контакт): ...

По дела, отнасящи се до експулсиране или екстрадиция, отбележете също:

„Експулсиране/екстрадиция предвидено/а на (дата, час и дестинация): ... ”

Представете мотивирана, точна и пълна молба.
Молбите за постановяване на привременни мерки трябва да бъдат подадени до Съда със съгласието на жалбоподателя и по възможност да бъдат придружени от попълнения формуляр на жалба. Ако молбата се подава от представител, попълнен и подписан формуляр на пълномощно трябва да бъде изпратен незабавно или до няколко дни.

Приложете копия на всички решения, свързани с молбата Ви, а именно решенията на съответните съдилища, комисии или други органи.

Приложете копия на всички други документи в подкрепа на оплакванията, представени пред Съда.

Последващо развитие

След подаване на молба за привременни мерки, жалбоподателят или неговият представител са длъжни да уведомяват Съда за всяко последващо развитие на случая. По-специално, необходимо е незабавно да се информира Съда за всяка промяна в ситуацията на жалбоподателя (като например получаването на разрешение за пребиваване или завръщането в страната по произход). Представителят е длъжен също така да уведоми Съда в случай, че загуби връзка с жалбоподателя.

Съдът постановява привременни мерки само при точно определени условия, когато съществува риск от тежки нарушения на Конвенцията.

Голяма част от молбите за привременни мерки не са основателни и се отхвърлят от Съда